Nieuwsbrief 11, januari 2016

Tussen Wal en Schip
Nieuwsbrief 10, januari 2016

1. Nieuwjaarswens.
Het bestuur van de Vereniging Schippers Leeuwarden wens alle leden van de VSL en (daar doen we niet moeilijk over) alle andere “waterwoners” in de gemeente Leeuwarden een:
 gelukkig, gezond en voortvarend 2016.

2. Nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari 2016.
Evenals vorige jaren biedt de VSL u de gelegenheid om uw medewaterwoners persoonlijk uw goede wensen voor het nieuwe jaar aan te bieden tijdens de altijd gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.
Plaats: de Stânfries.
Datum: zaterdag 16 januari 2016. Tijd: 16.00 – 18.30 uur.
Partners en kinderen welkom. Drankjes en hapjes gratis.
NB. De locatie van de Stânfries kan gewijzigd worden. Als er geen ijs ligt, is de locatie van de boot voor de Harmonie (i.v.m. ’t evenement “de Bibbers”), bij ijsgang blijft ze op Willemskade ZZ.
3. Bestuurssamenstelling.
Onze voorzitter, Klaus Spithost, heeft aangegeven na 3 jaar een andere bestuursfunctie te willen vervullen; dit mede vanwege zijn bestuurswerkzaamheden voor de Landelijke Vereniging voor het Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

  • Herre Haarsma             Voorzitter
  • Klaus Spithost                 Vice voorzitter / algemeen
  • Anton Wachter               Secretaris
  • Wouter Onrust             Penningmeester
  • Evert Jan Hoen              Algemeen

Als goed functionerend bestuur zouden we overigens graag nieuwe bestuursleden verwelkomen. Veel tijd kost het niet (voorzitter, secretaris en penningmeester doen het meeste werk), maar een breder draagvlak  (nieuwe invalshoeken) zou zeker welkom zijn. Vrouwelijke kandidaten zijn meer dan welkom evenals arkbewoners. Het is heel gezellig op onze maandelijkse bestuursvergadering. Je blijft door de discussies op de hoogte van allerlei zaken die interessant zijn voor “waterwoners”.
Overigens, volgens de statuten mag ieder lid overigens de bestuursvergaderingen bijwonen. Graag wel even van te voren aankondigen. We vergaderen in principe op de eerste maandag van de maand (op wisselende locaties).

4. “Beleid en regelgeving wonen, werken en recreëren op het water. Leeuwarden”
In mei 2015 werd de VSL geconfronteerd met diverse concept regelingen van B&W, samen ook wel aangeduid als het  ligplaatsenbeleid Leeuwarden. We hebben onze reactie tijdig schriftelijk ingediend (zie ook Nieuwsbrief 7) en die daarna meermalen met vertegenwoordigers van de gemeente besproken.

Net voor het einde van het jaar 2015 werden deze regelingen door de gemeenteraad gepasseerd.
Bij nalezing kon het bestuur van de VSL min of meer tevreden vaststellen dat het merendeel van de  ingediende verbeterpunten door de gemeente was overgenomen. Dit betreft o.a. de omschrijving “ex-bedrijfsvaartuigen” in plaats van alleen “ex-vrachtschepen” (dus ook in de toekomst blijven slepers, vissersschepen, e.d. welkom in Leeuwarden); verruiming van de maximum maat,  toestaan replica’s, etc. etc. De integrale tekst van deze regeling is te vinden op de website van de gemeente en zal ook worden opgenomen op de website van de VSL.

Onderdeel van bovengenoemd beleid is een aantal verordeningen zoals:
* De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (zie 5)
*Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Leeuwarden/22435/22435_10.html
*Regels wachtlijsten voor woonschepen (zie 6)
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Leeuwarden/i264194.pdf
*Eerste wijziging Verordening precariobelasting Leeuwarden 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Leeuwarden/i264102.pdf
*Verordening precariobelasting Leeuwarden 2016 (zie 7)
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Leeuwarden/i263791.pdf
*Welstand op het water
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Leeuwarden/i264185.pdf

5. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
In november 2015 kreeg het bestuur van de VSL het concept van deze nieuwe APV toegestuurd. Ondanks eerder overleg (zie boven), stonden in dit concept APV een aantal punten waartegen wij als VSL ernstige bezwaren hadden. Die bezwaren zijn kenbaar gemaakt en er is formeel inspraak gevraagd en gekregen. Klaus Spithost en Herre Haarsma namens de VSL en Lourens Touwen namens de Museumhaven waren aanwezig.
In het, na onze initiële reactie, bijgestelde concept waren een aantal door ons aangedragen punten nu wel opgenomen, maar het zgn. verhuurverbodartikel” (dat verhuur van schepen en arken verbiedt) stond er nog wel in. Onze insteek was om dit artikel geheel te schrappen, maar het werd al snel duidelijk dat dit voor de gemeente niet bespreekbaar was. Er waren volgens de gemeente namelijk concrete aanwijzingen dat 1/of meerdere personen en/of ondernemers mogelijkheden zochten om kamerverhuur op het water te beginnen. Vanwege de onwenselijkheid hiervan wil de gemeente dit artikel in de APV laten staan.
Wij hebben nogmaals aangegeven waarom de VSL dit artikel uit de APV willen hebben. Niet dat wij nu zulke voorstanders zijn van commerciële kamerverhuur, maar we kunnen niet instemmen met het inperken van de mogelijkheden van waterwoners / scheepseigenaren om bijv. in geval van ziekte, wereldreis of anderszins hun schip (al dan niet tijdelijk / anti kraak) te verhuren.
De gemeente bleef onvermurwbaar; het artikel werd gehandhaafd, maar wel werd een mogelijkheid gecreëerd om in individuele gevallen ontheffing te verlenen. Het was het hoogst haalbare resultaat.
Ons inziens zijn bestaande gevallen gevrijwaard van problemen betreffende verhuur en zullen eventuele nieuwe individuele gevallen, mits aangemeld en gemotiveerd, van deze bepaling geen hinder ondervinden zolang er geen commerciële grondslag is. Bij problemen: de VSL inschakelen.
Verder is er in de APV nog een aantal kleinere zaken aangepast zoals aanleggen in buitengebied. Deze wijzigingen hierin zijn niet schokkend en zijn in overleg met de Marrekrite gedaan.
Medio december 2015 werd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door de gemeenteraad vastgesteld en deze is op 1 januari jongstleden in werking getreden.

6.  Regels wachtlijsten
Aanvragers die op de voorheen geldende externe wachtlijst ‘zonder schip’ stonden, krijgen
vanaf inwerkingtreding van de nieuwe regeling 2 jaar de tijd een geschikt schip aan te schaffen
en dit aan de gemeente kenbaar te maken, waarna zij, met behoud van de oorspronkelijke datum van
inschrijving, op de nieuwe externe wachtlijst worden geplaatst. Na de genoemde termijn van twee
jaren vervalt de externe wachtlijst ‘zonder schip’.

In de LC van 23-12-2015 stond een uiterst warrig / onduidelijk artikel waarin o.a. stond (quote):
“Ambtenaren hebben voorgesteld langs de Oosterkade tijdelijke ligplaatsen voor “aan te kopen schepen” aan te wijzen om starters te helpen”. Hoe je met een nog aan te kopen schip een ligplaats kan innemen, is ons niet geheel duidelijk.
Wat o.i. wordt bedoeld is dat de gemeente aan personen die voornemens zijn een schip aan te schaffen (en die voor dat schip op basis van foto’s een voorlopig positief oordeel van Hûs & Hiem hebben verkregen) een voorlopige  (fictieve) ligplaats aan de Oosterkade kan aanbieden. Het recht op zo’n ligplaats kan helpen om bij de bank financiering voor de aanschaf te krijgen.
Het blijft warrig.
Aanvragers met schip die op de voorheen geldende intern en externe wachtlijsten stonden,
worden ‘overgeheveld’ naar de nieuwe wachtlijsten. Voor hen verandert er niets.

7. Precario (ook wel “liggeld” genoemd).
Per 6-10-2015 is de precariobelasting voor woonschepen in Leeuwarden vastgesteld op € 36,50 per meter per jaar. Onveranderd.

8. Verhouding VSL – gemeente Leeuwarden (algemeen).
We zouden deze verhouding willen omschrijven als positief / opbouwend. Maar ……..
Wel moet worden geconstateerd dat de VSL de hierboven besproken gemeentelijke regelingen niet integraal onderschrijft. De gemeenteraad beslist, gehoord hebbende de commentaren. De VSL heeft inspraak, wordt gehoord, maar krijgt (helaas) niet altijd haar zin.
Wij zullen (ook in de toekomst) met de gemeente in gesprek blijven en hen kritisch blijven volgen.

Op onze brief naar de gemeente mbt de aanvaring van de ”Voorwaarts Voorwaarts” (het Groningse statenjacht) met de EE-brug hebben we tot op heden niets terug gehoord. Wij beschouwen dat als onbehoorlijk. We zullen nog maar eens “blaffen” en anders een officiële klacht indienen.

9.  Verplicht AIS en andere overheidsbemoeienis
Net voor het einde van 2015 is het er dan toch nog officieel van gekomen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-395.html
De belangrijkste aanpassing voor “de Leeuwarder waterwoners” heeft te maken met AIS gebruik.
Schepen van 20 meter en langer zijn vanaf 1-1-2016 verplicht een werkende AIS te hebben en deze aan te hebben staan op vaarwegen van CEMT-klasse I en hoger. Tevens moet de AIS de juiste navigatiestatus weergeven (onderweg op de motor, voor anker, etc.)
Voor Friesland zijn de vaarwegen met CEMT-klasse I of hoger de doorgaande scheepvaartroutes: het Prinses Margrietkanaal, van Harinxmakanaal en de “afslag” vanaf het Pr. Margrietkanaal richting Stavoren. Ook als je aanlegt langs deze routes om te overnachten ben je verplicht de AIS aan te hebben! Hoe er gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden, is uiteraard nog niet bekend. Een gewaarschuwde schipper telt voor 2.
N.B. Als u nog in het bezit bent van een PAPIEREN klein vaarbewijs (afgegeven tussen 1982 en 2001), kunt u dit GRATIS omruilen voor het huidige vaarbewijspasje. Het papieren vaarbewijs verliest op 1 januari 2016 zijn geldigheid. Zie: www.vamex.nl
10. Manifestatie: “Krijg de bibbers”
Op zondag 17 januari 2016 vindt aan de Westerkade (ter hoogte van de Harmonie) de culturele manifestatie  “KRIJG DE BIBBERS” plaats.  Aanvang 12.00 uur. Veel bekende Liwadders  & kunstenmakers nemen er aan deel.  Ook de Stanfries maakt deel uit van het programma.
Warm aanbevolen. Zie voor details: www.facebook.com/KrijgDeBibbers/

11. Drachtster brug en Prins Hendrikbrug
Het is de bedoeling dat de Drachtsterbrug mei 2016 weer open gaat. Maar …. je weet maar nooit.
Prins Hendrikbrug; we zullen bij de gemeente vragen wat de aangekondigde onderzoeken (wat kosten die eigenlijk?) naar de haalbaarheid van het beweegbaar maken van deze brug hebben opgeleverd. We houden u op de hoogte.

12. ALV
De Algemene Ledenvergadering van de VSL zal plaats vinden op  vrijdag11 maart 2016, aanvang 20.00 uur aan boord van de Stânfries. Formele uitnodiging en de vergaderstukken zullen u tijdig (via E-mail) worden toegezonden.

MVG
VSL-bestuur
De teksten in deze Nieuwsbrief zijn grotendeels van Anton Wachter, overigens wel in samenwerking met de andere leden van het VSL-bestuur.  Commentaren dus naar: a.j.m.wachter@hetnet.nl.

Comments are closed.