Notulen Algemene Ledenvergadering

Vereniging Schippers Leeuwarden

Algemene ledenvergadering (ALV)

Notulen van 27 november 2021, tevens extra-Nieuwsbrief

Locatie: Odd Fellow gebouw (Emmakade ZZ  48)

Iedereen krijgt bij binnenkomst de verplichte QR-check en tekent de presentielijst. Eén lid wordt helaas geweigerd wegens een verlopen papieren testbewijs. Er zijn 22 aanwezigen, inclusief het voltallige bestuur. Iedereen heeft ook haar/zijn telefoonnummer op de lijst gezet, zodat ze bij een mogelijke Corona-besmetting goed en snel traceerbaar zijn.

  1. Opening door de voorzitter (Herre Haarsma)

We staan eerst kort stil bij het overlijden van Ate Dijkstra in augustus 2020. Hij was 39 jaar geleden niet alleen één van de oprichters van onze vereniging, maar bezocht ook altijd nog trouw al onze bijeenkomsten. We zullen hem daarom missen.

  1. De notulen van de ALV van 15 maart 2019 worden goedgekeurd.
  2. Het Sociaal verslag over 2019-2020 wordt ook goedgekeurd.
  3. De voorzitter memoreert wat de agendapunten voor de ALV van 2020 waren, maar die door Corona niet door kon gaan. Het bestuur heeft de lopende (formele) zaken tussentijds ter hand genomen.
  4. De voorzitter leest vervolgens het Sociaal jaarverslag 2021 voor, met alle van belang zijnde punten vanaf maart 2018 (zie tekst met link naar website?).

De volgende extra punten komen aan de orde:

  • Het aanstaande baggeren (“verontdiepen”) van het Nieuwe Kanaal. Emile Stoelinga (algemeen bestuurslid) volgt als bewoner van de Emmakade en bestuurslid van de VSL nauwgezet die voortgang. Het is de bedoeling dat hij straks namens de VSL zitting zal nemen in de commissie die het baggerproject behandeld. Tijdstip van het baggeren is nog steeds niet bekend. De gemeente heeft in ieder geval – mede op aandringen van de VSL – erkend dat zij de kosten moet dragen.
  • Plan aanleg fietsstraat op de Emmakade Zuidzijde is door de gemeente op de lange baan geschoven. De aanleg hiervan zou ook ten koste zijn gegaan van – nu al schaarse – parkeerplaatsen, dus er is opluchting dat dit (voorlopig?) niet doorgaat.
  • Over duurzaamheid gesproken: volgens de adviescommissie van de Museumhaven zijn zonnepanelen op schepen alleen daar toegestaan, mits er een dekkleed over heen ligt. De reeds bestaande regels voor zonnepanelen op schepen blijven van kracht, bewoners mogen wel een plan indienen voor plaatsing en de gemeente zal beoordelen of dit in het beeld van de welstandeisen past. Indien goed gekeurd kan dit in de ligplaatsvergunning vermeld worden.
  • Naar aanleiding van het nieuwe concept-ligplaatsenbeleid en de overgangsregeling voor bestaande schepen, dat het VSL-bestuur onder embargo van de gemeente ter beoordeling heeft gekregen, ontstaat een lange en levendige discussie. De huidige overgangsregeling houdt in dat bestaande schepen, die niet voldoen aan de nieuwe welstandseisen (varende stalen beroepsschepen van vóór 1940 met een dito historische uitstraling), en waarvan de huidige eigenaar een vergunning heeft van vóór 1 januari 2019, verkocht kunnen worden waarbij de nieuwe eigenaar éénmalig een ligplaatsvergunning aan de ‘Oostpuntjes’ van de Emmakaden krijgt. Als die eigenaar het schip ooit verkoopt of als de vergunning anderzins vervalt, dan moet het schip wel alsnog de stad uit. Het probleem dat hierbij speelt, is dat die Oostpuntjes (ook wel het ‘afvalputje’ genoemd) al vol ligt met voornamelijk ‘probleemschepen’, dat wil zeggen schepen die vanwege hun uiterlijk nooit meer in aanmerking zullen komen voor een ligplaats elders in de stad. Door het gebrek aan doorstroming is de huidige overgangsregeling dus een ‘wassen neus’, ook al heeft die nieuwe eigenaar voorrang op de wachtlijst voor die plekken. In de nieuwe concept-regeling wil de gemeente het ‘overgangsgebied’ uitbreiden tot de Oosterkade, Oostergrachtswal en (mogelijk) de Nieuwekade (zwaaikom bij de kazerne), maar de nieuwe eigenaar heeft dan voor die nieuwe plekken dan geen voorrang meer. Hiermee wil de gemeente kennelijk voorkomen dat schepen in dat gebied ‘met ligplaats’ worden verkocht. De VSL is ook nog altijd tegen verkoop met behoud van ligplaats. Een deel van de aanwezigen benadrukte dat de doorstroming in stand moet blijven omdat nieuwkomers anders helemaal geen kans meer zullen hebben.

Evert-Jan Hoen is sowieso tegen de verkoop van een ‘schip met ligplaats’ en stelt dat de huidige overgangsregeling eigenlijk al een stap te ver is. Herre verduidelijkt dat bestaande schepen niet de dupe van de steeds strengere welstandsregels mogen worden en dat de overgangsregeling slechts een soort consolidatie van ‘oude rechten’ is (de Emmakaden zijn pas vanaf 2003 officieel beschermd stadsgezicht). Er is wel consensus dat de 1940-eis nergens op slaat, waardoor alleen geklonken schepen welkom zijn. De varende erfgoedrichtlijnen zijn namelijk veel minder streng en gaan uit van ’50 jaar’. Herre stelt voor om alle schepen in de stad informeel te laten beoordelen door Johannes Hobma (de door de gemeente betaalde adviseur van Hus & Hiem) in samenwerking met de VSL, zodat we meer zicht krijgen op het probleem. De gemeente wil kennelijk de doorstroming bevorderen, zodat er meer mooie (museum)schepen in de stad komen te liggen. Landelijk gezien is Leeuwarden een grote uitzondering. Elders krijg je alleen een ligplaats als je eerst voor veel geld een vergunning koopt. Op zich is het dus mooi dat Leeuwarden in een aantoonbare behoefte van starters met schepen voorziet, maar bestaande schepen die in de visie van de gemeente niet mooi c.q. ‘historisch’ genoeg zijn, worden hiermee wel de stad uitgejaagd. Dit is een hard gelag voor families die er al deccennialang – in veelal zelf verbouwde schepen – wonen en nu uit hun eigen stad worden ‘verbannen’. Wel komen er vanuit de vergadering geluiden dat het ook niet netjes is om mensen een voorkeursbehandeling te geven of voor te trekken. Vanwege de tijdsdruk door Corona werd de discussie afgekapt en er vond geen stemming plaats. De meningen zijn dus verdeeld.

Na een korte pauze worden alle financiële punten (punten 6,7,8 en 9) afgehandeld. De financiën zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Sietse Smid en Klaus Roosenburg. De financiële verslagen van 2019 en 2020, alsmede de begroting van 2021, worden vervolgens goedgekeurd en de contributie blijft € 10 per jaar. De nieuwe kascommissie bestaat uit Evert-Jan Hoen, Maarten Mannaerts en reserve-lid is Hans M. Spiekstra.

Anton Wachter neemt na negen jaren afscheid als VSL-secretaris. Als afscheidscadeau krijgt hij een schilderij van zijn schip Hades, gemaakt door Sytze Zeemans, en een groot bos bloemen. Anton is naar eigen zeggen ‘klaar’ met de ambtenaren van de gemeente die volgens hem aantoonbaar incompetent zijn en ook veel te lange tenen hebben. Ook suggereert hij dat de VSL de laatste tijd  veel te slap geopereerd heeft richting gemeente en dat hij daar geen deel meer uit van wil maken De VSL heeft zich volgens Anton altijd constructief opgesteld en heeft bij de gemeente vaak met succes op beleidswijzigingen aangedrongen. Als onze suggesties werden opgevolgd, dan kon er nooit een bedankje vanaf en als er incidenteel wel eens foutje in een VSL-nieuwsbrief stond, dan werden we gelijk ‘op het matje’ geroepen. Als ludiek ‘afscheidscadeau’ overhandigt Anton tot slot een boodschappentas vol met VSL-stukken aan de voorzitter.

  1. Als nieuwe bestuursleden worden gekozen: Sietske Meeter, Simone Kippers en Sietse Smid, waardoor het bestuur nu in totaal uit zeven leden bestaat. Herre Haarsma (voorzitter), Emile Stoelinga, Lidewij Pieterse en Wouter Onrust (penningmeester/notulist) worden namelijk herkozen/benoemd. De eerstvolgende bestuursvergadering is op 8 december. Volgens de VSL-statuten mag ieder lid de bestuursvergaderingen bijwonen. Vanwege de beperkte ruimte graag wel even vooraf bericht.

In de rondvraag bedanken de nieuwe bestuursleden de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen.

Hans Spiekstra is in overleg met Essent, die aan trouwe klanten isolatiebonussen van € 100 uitdeelt. Essent is bezig om die ook van toepassing te laten zijn op klanten met schepen.

Hinco Veenstra pleit tot slot voor nieuwe ligplaatsen voor varende woonschepen.

De voorzitter sluit rond 17.45 uur de vergadering, waarna tot 18 uur nog wat drankjes worden genuttigd. De eerstvolgende ALV zal normaal gesproken rond begin maart 2022 plaatsvinden.

Comments are closed.