VSL Nieuws 13

Nieuwsbrief 13, verstuurd / verspreid in de 3e week van maart 2016
1. Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 11 maart 2016 is de ALV van de Vereniging Schippers te Leeuwarden gehouden aan boord van de Stânfries. De notulen zijn u separaat toegestuurd.


2. de Prins Hendrikbrug beweegbaar maken?

Op maandagavond 14 maart was er een “politiek forum” over dit Burgerinitiatief. Uiteraard was de VSL daarbij aanwezig.

Onderwerp van bespreking was de financiële onderbouwing. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W laten doorrekenen wat de totale kosten zijn voor het ontsluiten van de oostelijke vaarroute. Er is dus niet alleen gekeken naar de kosten van de PH-brug sec, maar ook naar het onderhoud en aanpassingen van de Beursbrug (elektro mechanisch maken van de draaihekken) en de Eerste Kanaalsbrug (elektro mechanisch maken van de brugbediening). Alleen al het (meer) geschikt maken van deze twee bruggen kost ruim 1 miljoen Euro. Het totale plan kost – schrik niet – 8 miljoen Euro. De gemeente zou ook moeten betalen voor het baggeren van het Nieuwe Kanaal. Na ruim een uur kwam de voorzitster al tot de conclusie dat de raad genoeg was geïnformeerd en dat binnenkort het Politieke Debat (besluitvorming) kon plaatsvinden. Dit debat zal in ieder geval na 31 maart a.s. plaatsvinden. Op die dag geeft het Burgerinitiatief namelijk zijn ‘slotpresentatie’. In hoeverre deze presentatie openbaar toegankelijk zal zijn, is nog niet duidelijk.

 

Opvallend was dat allerlei neveneffecten van het ontsluiten van deze oostelijke vaarroute zoals: de impact op verkeerssituatie / – circulatie; impact op bewoners van woonschepen, het vaker moeten draaien van de spoorbrug op de lijn naar Groningen, e.d. niet aan de orde gekomen zijn.

 

3. Uitbaggeren van het Nieuwe kanaal

Een aantal VSL-leden maakt zich al jaren druk over het uitblijven van het uitbaggeren van het Nieuwe Kanaal. Dat was reeds lang toegezegd.

Het verhaal is als volgt: Wetteskip Fryslân is verantwoordelijk voor eventueel baggerwerk.

Maar zij zien het kanaal niet als vaarroute. Het staat te boek als een afwateringskanaal. Bij zo’n kanaal wordt uitgegaan van een gemiddelde profieldiepte. Dit houdt in dat er voldoende water door heen moet kunnen stromen voor het afwateren. Volgens recente metingen is dat op dit moment in orde. Dat betekent dus: niet baggeren. De gemiddelde profieldiepte wordt gemeten van kade tot kade. Er wordt niet van uitgegaan dat er een vaargeul in hoeft te zitten.

 

Als de kennelijk sterke aangroei (o.a. mosselen) bij schepen langs het Nieuwe Kanaal te maken heeft met de waterdiepte, dan zullen we daar nog lang mee moeten leren leven, tenzij de PH-brug beweegbaar wordt.

 

4. De Noorderbrug

Eindelijk (na maanden) hebben de gemeentelijke instanties gereageerd op onze brief mbt de gevaarlijke situatie (schepen blijven met de verstaging hangen achter de brug en een geleiderail zou hierin een oplossing kunnen brengen). We kregen een erg ambtelijk antwoord. Volgens Monumentenzorg zou een geleiderail wel kunnen, mits uitgevoerd in dezelfde kleur als de onderkant van de brug (dat is een lastige) en moet ook eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat duurt ook weer minimaal 2 maanden.

En dan gebeurt het opnieuw.

Op 13 maart liep de 3-master de “Vrijheid” een gebroken mast op bij het passeren van die brug.

De VSL heeft gereageerd met een felle open brief naar de gemeenteraad en kopieen naar Liwadders.nl en Omrop Fryslan. En nu komt er wel ineens wel schot in de zaak want in de Leeuwarder Courant van vrijdag 18 maart staat het een bericht dat de gemeente er nu echt iets aan gaat doen. Typisch gevalletje van “de put dempen als het 2e kalf verdronken is”.

Als VSL hopen we dat die geleiderail toch nog voor 1 juni aangebracht wordt.

 

5. Hûs & Hiem

Altijd is een vertegenwoordiger van het VSL-bestuur aanwezig op de “schouw” door Hûs & Hiem mbt (nieuwe) aanvragen voor een ligplaatsvergunning. Volgens ons gaat er veel mis bij die beoordelingen. Hûs & Hiem geeft zelf aan dat ze over weinig maritieme achtergrond beschikt.

Zij hanteren het lijstje met “welstandseisen” als een soort “afvinklijstje”, zonder enig inzicht.

Er zijn prachtige schepen denkbaar (zelfs historisch verantwoorde), die een aanwinst voor de stad zouden zijn, maar die door Hûs & Hiem op een futiliteit zomaar afgekeurd zouden kunnen worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wanstaltige varende bouwsels willen we (de gemeente en de VSL) zeker niet in Leeuwarden. Maar zo als het nu gaat, heeft niet de instemming van de VSL. Recent hebben 2 schepen een negatieve beoordeling gekregen en is hen door de gemeente een ligplaats geweigerd. De gemeente mag afwijken van het advies van Hûs & Hiem, maar doet dit zelden.

In deze Nieuwsbrief willen we niet ingaan op de alle details van de willekeur die de adviezen van Hûs & Hiem tekent. We zullen ons breed beraden over hoe dit proces in andere gemeenten verloopt en de betrokken schippers bijstaan in een eventuele beroepsprocedure.

 

6. Behoud Nederlands varend erfgoed

Alhoewel de VSL in de eerste plaats een belangenbehartiger voor waterwoners in Leeuwarden wil zijn, staan we zeker sympathiek tegenover initiatieven die de teloorgang van dat varend erfgoed trachten te stoppen. Zo is er nu een platform; https://www.facebook.com/groups/erfgoedschippers. Afgelopen zomer nog zijn in de 2e kamer vragen gesteld aan de minister om zich actiever op te stellen in deze zaak. Voor details: zie bovengenoemde website.

 

7. Uitnoding voor de Voorjaarsbijeenkomst VSL op vrijdag 15 april (20.00 uur; Stânfries)

Een aparte uitnodigiging voor deze bijeenkomst zal u per e-mail worden toegezonden.

George Snijder zal die avond een lezing houden met als titel: Varend erfgoed van Nederland.

Ontwikkelingen in de binnenvaart en wat heeft het voor sporen in Nederland achtergelaten met de focus op Leeuwarden. Afsluitend; keuze uit een korte presentatie over scheepsmetingen of een korte handleiding voor archiefonderzoek of voorbeelden van scheepshistorisch onderzoek.

Overigens zullen alle waterwoners van Leeuwarden en omstreken, ook die (nog) niet lid zijn van de VSL, dmv een “schip aan schip” verspreide brochure hiervoor worden uitgenodigd.

 

8. Precario.

In de vorige Nieuwsbrief hadden we ons ongenoegen al gemeld over het eerst versturen van de aanvraag voor gespreide betaling en pas 2 weken later de aanslag precario. Dat is niet handig.

Vandaag valt in de bus een brief van de gemeente waarin ze mededeelt de precario verkeerd te hebben berekend. We behoeven allemaal een beetje minder te betalen. Dat is mooi, maar …… dit alles verdient niet de schoonheidsprijs.

 

MVG

 

VSL-bestuur

De teksten in deze Nieuwsbrief zijn grotendeels van Anton Wachter, overigens wel in overleg met andere leden van het VSL-bestuur. Commentaren dus naar a.j.m.wachter@hetnet.nl of naar de voorzitter: Herre Haarsma; tjalkgrotebeer@hotmail.com

Comments are closed.