VSL Nieuws 40

        Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief nr. 40,  september 2020

 1. De uitvaart van Ate Dijkstra.

Het was die vrijdag 14 augustus om 19.00 uur een indrukwekkende gebeurtenis. Gevaren door zijn 2 zonen en zijn kleinzoon, maakte Ate op zijn schip een laatste ronde over het Nieuwe Kanaal. Veel belangstellenden langs de kant. Getoeter, scheepsbellen, applaus en veel bloemen in het water.

De familie bedankt allen die op deze wijze de laatste eer aan Ate hebben bewezen.

In de Leeuwarder  Courant van vrijdag 4 september stond een interessant, lovend “in memoriam‘. We zijn een markante schipper kwijt.

 1. Ate en zijn rol in de VSL.

We gaan er hier niet te diep op in, maar Ate was wel 1 van de bestuursleden van het eerste uur.

Uit officiële stukken uit 1982 blijkt, dat kort na de oprichtingsvergadering op 9 juni 1982, op 9 maart 1983 de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met 8 bestuursleden, waaronder Ate Johannes Dijkstra (als bestuurder).

 1. Doorstroming / nieuwe bezetting van ligplaatsen.

De “Verwisseling” is na ruim 1 jaar aan de Oostergrachtswal doorgestroomd naar de Emmakade Noordzijde.

Per 7 augustus is een ligplaatsvergunning verleend aan de “Eenvoud” op de Oostergrachtswal 133.

Gaat lekker zo.

 1. Branden aan  boord.

De voorzitter van de VSL haalde de krant. Er ontstond brand bij slijp en laswerkzaamheden in het washok (hij is een druk baasje). Met hulp van echtgenote en 2 brandblussers was het vuur snel geblust. Maar toch nog ff de brandweer er bij (altijd leuk). Ook ambulance (bleek niet nodig). Het gebruik van brandblussers geeft wel heel veel rotzooi. Opruimen dus.  Gelukkig goed afgelopen. Er waren goede blusmiddelen aanwezig.

De VSL-voorzitter was niet de enige met brand aan boord. Op 10 september was er een stevige brand met veel rookschade in een woonboot aan de Oostersingel.

Deze branden onderstrepen nog maar eens de noodzaak van goede blusmiddelen. Goede raad: ff allemaal checken.

 1. De gemeente 1; de Welstandsnota algemeen.

Trouwe lezers van deze VSL-Nieuwsbrief zullen intussen wel begrepen hebben dat de VSL ambivalent staat ten opzichte van de recente Welstandsnota Ligplaatsen.

Een drietal opmerkingen:

 1. We staan niet 100% negatief tegenover de strengere welstandseisen voor nieuwkomers. Alle schepen die de laatste tijd zijn toegelaten, zijn aanwinsten. Er zitten geen pieremegoggels bij. Of de gemiddelde inwoner van Leeuwarden dat ook ziet, is natuurlijk maar de vraag.
 2. We waren wel pissig over het feit dat de ambtenaren aan de VSL hadden toegezegd het finale concept een laatste keer met ons  te bespreken en dat deze toezegging niet is nagekomen. Daarvoor zijn excuses gemaakt. De Welstandsnota bevat een aantal zinnen en bepalingen die met elkaar in tegenspraak zijn. Ook de vele herhalingen en duidelijke fouten verdienen geen schoonheidsprijs. Het is een gemankeerd stuk. Wij hadden graag een helpende hand toegestoken.
 3. Als belangenbehartiger van de waterwoners in Leeuwarden kunnen we de ernstige inperking van de rechten van eigenaren van schepen die hier soms al 3o+ jaar liggen door de nieuwe welstandseisen niet zo maar accepteren.  Betere overgangsregels waren op zijn plaats geweest.

Alhoewel de ambtenaren hun best hebben gedaan een sluitend welstandsbeleid te maken, hebben ze o.i. onvoldoende geluisterd naar de inbreng “uit het veld “ of beter gezegd; vanaf het water.

We lopen nu tegen grote problemen aan met de schepen die hier al decennia het stadsbeeld op het water bepalen. Deze schippers  worden de dupe van de nieuwe regelgeving zodra er iets in hun situatie veranderd. Wij kijken als VSL uit naar de evaluatie van het nieuwe beleid.

Dat zal binnenkort op de agenda komen.

Tijdens deze evaluatie willen we zeker ook betere bescherming van de “langliggers” veiligstellen.

 1. De gemeente 2; / LIJST 058.

De lokale partij “LIJST 058” heeft midden augustus schriftelijke vragen gesteld over de Welstandsnota  (aantasting bestaande rechten van waterwoners die al vele  jaren in Leeuwarden liggen) aan het College van B&W.

Otto van der Galiën, raadslid namens LIJST 058, zal hierover met de wethouder in debat gaan. Eerst wachten we de antwoorden van B&W maar even af.

 1. De gemeente 3; handhaving / snel varen

Een aantal waterwoners (Westersingel en Museumhaven) heeft half juni 2020 een brief geschreven naar de gemeente over de overlast die zij ervaren mbt “te snel varen”,  geluid, etc”. Ook de VSL heeft dat punt al meermalen bij de gemeente kenbaar gemaakt. Laatst nog tijdens het gesprek tussen de VSL (Herre en Sietske) en de verantwoordelijke wethouder Bert Wassink (+ ambtenaren). Antwoord: “ja, dat is bekend, we zullen er, in samenwerking met andere gemeenten naar kijken”.  De meest gebruikelijke ambtelijke dooddoener.

Op 16 juli komt er een uitgebreid schrijven (2 kantjes A4) van de gemeente (niet ondertekend) maar met eronder de naam van  dhr. van Marrum, manager stadstoezicht, namens dhr. Schellingerhout, namens B&W.  Dat zal ambtelijk wel in orde zijn, maar je kan helemaal niets met zo’n brief.

Korte samenvatting:

*Tja …. Als gemeente krijgen we vaker klachten over dit soort overlast, maar we hebben niet de mogelijkheid te handhaven

* Volgt een heel verhaal over wat BOA’s wel mogen en niet mogen. Samengevat: als de overtredingen op het water plaatsvinden (te hard varen, geen vaarbewijs, dronkenschap, te luide muziek) mogen de BOA’s niet optreden. Hooguit vriendelijk verzoeken.

* Waterpolitie. Ja, die mag wel optreden. Maar als gemeente gaan we niet over de inzet van …….

Feit. Er is de afgelopen zomer enige inzet van de waterpolitie geweest. Niet veel, maar toch ….

 

Wat een onmacht van de overheid!!

Aan de ene kant steeds meer regeltjes waarmee brave burgers worden getreiterd en aan de andere kant: “sorry, maar handhaven op slecht gedrag, dat doen we niet”. 

 1. De gemeente 4 / Ligplaats “Trijntje”

In de Leeuwarder Courant van 19 augustus jl.. stond een heel verhaal over een zitting van de Raad van State waar Lourens Touwen tegenover de gemeente Leeuwarden stond.

Inzet van het geschil: mag Touwen een ligplaats innemen aan de Emmakade Noord tegenover zijn huidige ligplaats aan de Emmakade Zuid?  Uiteraard heeft Touwen voor de “Trijntje” een ligplaatsvergunning (uit 2012). Maar bij een “verhuizing” moet er een nieuwe ligplaatsvergunning worden afgegeven. De gemeente weigert dat omdat het schip niet bewoond is, maar wordt gebruikt als kantoor. Uitspraak in september.

 1. De gemeente 5 / Erfgoed agenda.

Op woensdag 26 augustus werd in de gemeenteraad de zgn. “Erfgoed agenda” besproken.

Vol met goede voornemens, maar helaas geen concrete toezeggingen (budget).

Opvallend was dat in de hele agenda  geen woord werd gewijd aan schepen en dat terwijl schepen in Leeuwarden toch heel gezichtsbepalend zijn. Er liggen veel historische schepen in de stad en de binnenvaart heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Leeuwarden.

 

Niek Donker van de Stichting Museumhaven was “not amused” en stuurde een brief (mede ondertekend door de VSL en de LVBHB en de FONV)) naar de wethouder.  Ontvangst van die brief werd in de raad genoemd.

De VSL participeerde in het TV- programma “Raad op 1” van “Liwadders”. In dit programma reageren insprekers live op wat in de raad aan de orde komt.

Anton Wachter  heeft daar uiteraard zijn verbazing uitgesproken over het totaal over het hoofd zien van het belang van varend erfgoed, heeft meermalen verwezen naar de rol van de Museumhaven en  de Welstandsnota (alleen schepen met historisch uitstraling, etc. ).

Laten we hopen dat de ambtenaren , de raadsleden en de wethouder in de toekomst  meer oog hebben voor het belang van historische schepen (= erfgoed) voor Leeuwarden. Het wel noemen van het belang van graffiti (als toekomstig erfgoed!!) en daarnaast schepen volledig negeren, is op zijn minst vreemd.

De door de wethouder gemaakte opmerking: “ach, die historische schepen kunnen ook zo weer weg varen”  geeft schrijver dezes weinig hoop.

 1. Gemeente 6 / overleg duurzaamheid

Overleg met de gemeente Leeuwarden op 24-8-2020

Aanwezig namens gemeente: Sietske, Anouk en namens de VSL: Herre en Sietske M.

Onderwerp:  duurzaamheid aan boord van schepen en specifiek de beperkingen die de huidige regelgeving met zich mee brengt.

Huidig beleid: alleen zonnepanelen op het dak van de stuurhut met in achtneming van een 30 cm vrije rand. Dit maakt het voor veel schippers onmogelijk om zonnepanelen te plaatsen. De ruimte op het dak van de stuurhut (indien al aanwezig) is beperkt; zeker in vergelijking met een luikenkap.

Dit zou anders geregeld moeten worden.

Er zijn esthetisch verantwoorde oplossingen mogelijk. Zie de “Johanna Letitia”.

 

Er komt een pilot project met 4 schepen. Drie deelnemende schepen zijn al bekend. De Commissie Duurzaamheid zoekt nog een 4e deelnemer.

Over een extra financiële bijdrage van de gemeente is niet gesproken.

 1. De gemeente 7 / hoogte van leges.

De gemeente meldde de VSL:

“Al enige tijd hebben wij vastgesteld dat de leges die betaald worden binnen de gemeente Leeuwarden voor een (tijdelijke) ligplaatsvergunning op dit moment erg laag zijn. Ook in vergelijking met andere gemeenten. Wij willen jullie via deze weg laten weten dat er een voorstel op route is richting de Raad om de kosten voor het verkrijgen van een (tijdelijke) vergunning en plaatsing op de wachtlijst te verhogen”.

De tarieven die aan de Raad worden voorgesteld De nu geldende tarieven
Plaatsing op de wachtlijst: € 173,31 € 57,77
Permanente ligplaatsvergunning: € 369,12 € 123,04
Tijdelijke vergunning: € 184,59 € 61,53

De nieuwe tarieven zijn dus 3x zo hoog als de nu geldende tarieven.Als VSL vinden we deze verhoging exorbitant. Dit slaat nergens op.

 • Alg. Ledenvergadering VSL

Helaas kunnen we door de Corona maatregelen nog geen ALV uitschrijven. Wel zal de kascommissie gevraagd worden de boeken te controleren. De uitkomst krijgt u uiteraard via deze Nieuwsbrief. Ook zal de penningmeester de contributie over 2020 in de komende weken via de afgegeven incasso’s innen. Alle leden die nog geen incasso formulier hebben ondertekend, ontvangen een brief met het verzoek de contributie te betalen en een blanco incasso machtiging.

 • Naschrift.

De relatie van de Gemeente Leeuwarden en  de “waterwoners” Als VSL staan we bepaald niet te juichen over diverse acties van de gemeente mbt  waterwonersWe gaan hier maar niet in op juridische overwegingen van de verschillende gevallen, maar we stellen wel vast dat de gemeente zich niet opstelt als “civil servant” / als dienaar van de burger.De belangen van (individuele) waterwoners moeten steeds wijken voor de door de gemeente zelf verzonnen (soms niet eens democratisch tot stand gekomen) regeltjes.We denken aan:

 • De “Boppeslach”.

Een replica. 2018. Leuk scheepje. Wordt bewoond door een ouder echtpaar; hij was jarenlang havenmeester in Langweer en schipper op het pontje aldaar. Het schip wordt door H&H geweigerd omdat de overkapping van de achterkuip ff te groot is. Achterom lopen op het dek kan niet. Ons inziens een detail. Elke Leeuwarder burger vindt het een prima scheepje, met toch wel wat historische uitstraling. Maar …….  Mag niet. Geprocedeerd tot de Raad van State. Eigenaar zwaar gedupeerd. Waarom? Welk doel dient dit? Overigens heeft dit scheepje nu een vaste ligplaats in Dokkum.

 • De “Trijntje”.

Zie de tekst onder 8) hierboven. Welk belang wordt er gediend met het niet willen afgeven van die nieuwe ligplaatsvergunning? Het schip wordt nu niet bewoond en zal ook na verplaatsing niet bewoond worden. Wie stoort zich daar aan?

 • Welstandsregels.

De aanscherping van de Welstandsregels heeft consequenties voor de verkoopbaarheid van een aantal schepen dat al vele jaren in Leeuwarden ligt, maar die niet voldoen aan de nieuwe regels. Ruimere overgangsregels waren op zijn plaats geweest.

 • Overlast door snel varende sloepen.

Zware golven, dronkenschap, lawaai tot diep in de nacht, geen verlichting, geen vaarbewijs, etc. Handhaving van de regels door de gemeente? Vergeet het maar.  Doen ze niet.

 • Samenwerking / Hus & Hiem.

Als VSL zijn we geïnteresseerd in de beoordeling van schepen door H&H, wachtlijsten en verleende ligplaatsvergunningen. Meestal zijn we bij H&H zittingen aanwezig. In Coronatijd ligt dat moeilijker. De informatie verstrekking van de gemeente naar de VSL verloopt niet optimaal.

 • Verontdieping.

Een aantal vaarwegen zijn ernstig verontdiept (bijv. het Nieuwe Kanaal). Het Waterschap en de gemeente verschuilen zich achter elkaar. De gemeente eist dat woonschepen varend zijn. Maar dan moet er wel voldoende water staan om rond te kunnen maken. Op schriftelijke vragen wordt niet gereageerd. De VSL heeft een krantenartikel van 100 jaar oud gevonden (Leeuwarder Courant) waarin duidelijk wordt gemeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van het Nieuwe Kanaal. Zullen dat artikel naar de gemeente sturen.

 • De erfgoed agenda. 

Leeuwarden heeft veel onroerend erfgoed; historische binnenstad en monumenten zoals kerken in de dorpen, etc. Behoud is heel belangrijk. Maar hoe je een hele dikke notitie over ’t behoud van erfgoed aan de gemeenteraad durft te presenteren zonder daarin het varend erfgoed mee te nemen, slaat echt alles.Conclusie.De ambtenaren, die zich met “waterwoners” bezig houden, hebben de laatste jaren weinig  “empathie”  met de waterwoners getoond. Altijd strak vasthouden aan zelf verzonnen regeltjes. De belangen van de waterwoners worden systematisch genegeerd.Gaan de ambtenaren de discussie met de VSL over bovenstaande punten aan?Ik ben bang van niet. Er is nu al 2 keer geprocedeerd tot aan de Raad van State toe.  Een derde keer komt er aan.  Hoeveel belastinggeld heeft dat gekost? Is dat de reden van het opschroeven van de leges?Er is afgesproken dat we (de VSL, de Museumhaven en de gemeente) eind 2021 de Welstandsnota zullen gaan evalueren. Ik ben benieuwd.
Anton WachterNamens het bestuur van de VSL

Comments are closed.