Nieuwsbrief nr 1; oktober 2014

Vereniging Schippers Leeuwarden

“TUSSEN WAL & SCHIP”

Elektronische nieuwsbrief nr. 1; oktober 2014

1. VSL info per e-mail.
Binnen het bestuur van de VSL bestaat het idee dat, sinds de opheffing van het “papieren” infoblad  “TUSSEN WAL & SCHIP” de communicatie tussen het bestuur van de VSL en de leden wat te wensen overlaat. Maar het produceren en fysiek verspreiden van een infoblad is niet meer van deze tijd. Kost te veel tijd en geld.  We denken die communicatie (en het wederzijds begrip) te kunnen verbeteren door het op geregelde tijden versturen van een elektronische nieuwsbrief (e-mail).
In deze nieuwsbrief  zullen nieuwsfeiten mbt bewoners van woonschepen in de gemeente Leeuwarden kort worden aangegeven. We houden u op deze manier op de hoogte. Wilt u meer informatie, dan is die op te zoeken via ofwel de website van de VSL, ofwel via de in de Nieuwsbrief aangegeven bronnen, ofwel via een bestuurslid van de VSL.

2. Ligplaatsenbeleid gemeente Leeuwarden.
Uit diverse gesprekken met woonbootbewoners is gebleken dat er nogal wat misverstanden bestaan over het ligplaatsenbeleid van de gemeente Leeuwarden.  Voor de tekst van het huidige ligplaatsenbeleid: zie de website gemeente Leeuwarden en/of de website van de VSL.
Een zeer korte samenvatting:
a) De ligplaats (althans voor varende woonschepen) is persoonsgebonden. Dat betekent dat bij verkoop van het schip de ligplaats verlaten moet worden. De oude eigenaar kan voor deze ligplaats  een nieuwe vergunning aanvragen voor een nieuw aan te schaffen schip, dat dan wel moet voldoen aan de huidige eisen. De koper van het verkochte schip kan ook een ligplaatsvergunning aanvragen, uiteraard mits het schip aan de vereisten voldoet. Met het “verdwijnen” van de externe wachtlijst (zie deze Nieuwsbrief punt 4) mag hij/zij er redelijkerwijs van uitgaan dat het schip op zeer korte termijn een  nieuwe ligplaats aangeboden krijgt.
b) In de Leeuwarder grachten liggen nogal wat schepen (op de Emmakade al zo’n 8 stuks), die niet voldoen aan de eisen als verwoord in het ligplaatsenbeleid. Hoe kan dat? Heel simpel; deze schepen zijn toegelaten onder een vroeger (minder streng) regime. Die toen verleende vergunning blijft in principe oneindig geldig. Als je met zo’n schip rustig blijft liggen, gebeurt er niets. Echter als je een andere ligplaats wilt innemen (verhuizen), moet je een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen en ontstaat er dus een probleem. Ook bij verkoop is er voor zo’n schip geen nieuwe ligplaats.
c) De gemeente Leeuwarden is bezig (ook in het kader van de samenvoeging met de gemeente Boarnsterhim) een  nieuw ligplaatsenbeleid te formuleren. De VSL wordt daarin gehoord, maar de gemeente (B&W en gemeenteraad) beslist. Punten in te brengen door de VSL zijn bijv. verlenging van de max. lengte naar bijv. 31,5 meter, toestaan van replica’s en een andere invulling / beoordeling van “welstandseisen”.

3. Handhaving.
Herfst 2013 heeft de gemeente een “handhavingsactie” opgezet. De gemeente was niet blij met een aantal, wat zij omschreef als: “excessen; roestbakken, soms onbewoond” in de grachten. De enige punten waarop een ligplaatsvergunning kon worden ingetrokken waren: het “onbewoond” zijn en achterstallig onderhoud. Hierop is dus gecontroleerd.
Hoewel de VSL in grote lijn het beleid van de gemeente in deze onderschrijft (in onze doelstellingen staat o.a. “bijdragen aan een zo gunstig mogelijk woon- & leefklimaat voor bewoners van etc. etc.”), heeft de VSL toch ernstig bezwaar gemaakt tegen de o.i. weinig empathische aanpak van de gemeente en heeft de VSL een aantal van de o.i. onterecht aangepakte woonschipbewoners (juridisch) bijgestaan. Met succes.

De uitkomst.
Een aantal van de meest opvallende excessen (ernstig achterstallig onderhoud en/of niet bewoond; Oosterkade en Emmakade) is in de zomer van 2014 daadwerkelijk verwijderd.
Op dit moment liggen er nog 4 schepen in LWD (Oosterkade, Emmakade, Snekertrekweg) waarvan de ligplaatsvergunning per 31 oktober 2014  zal worden ingetrokken. Deze schepen zullen (indien in gebreke gebleven) nog in de herfst van 2014 moeten vertrekken. Op alle andere betrokken schepen is het gevraagde onderhoud verricht.

Conclusie.
Het had wel wat “socialer”gekund. De soep werd niet zo heet gegeten, als hij werd opgediend.
De verwijderde schepen (grotendeels onbewoond) droegen niet echt bij aan een gunstig woonklimaat voor woonschipbewoners. Er komen nu nieuwe schepen, nieuwe bewoners. Zie ook punt 4.

4. De externe wachtlijst
In eerdere overleggen met de VSL schermde de gemeente met “de overweldigende belangstelling voor ligplaatsen voor (varende) woonschepen in Leeuwarden”. Er stonden wel 65 mensen op de wachtlijst.
Dit was aanleiding voor de VSL om al deze mensen (adressen verkregen dmv een beroep op openbaarheid van bestuur) aan te schrijven met het verzoek een korte enquête in te vullen. We kregen een heel aardige response. Om een lang verhaal kort te maken: de externe wachtlijst bestaat defacto niet meer. Als iemand zich nu aanmeldt voor een ligplaats met een schip dat voldoet aan de vereisten als verwoord in het ligplaatsenbeleid en hij/zij heeft geen specifieke eisen t.a.v. de ligplaats (bijv. ik wil alleen liggen op Emmakade nr. zoveel), dan zal een ligplaats op korte termijn worden toegekend.
Dus ……..     Heeft u kennissen, familie, etc. die belangstelling hebben voor een ligplaats in Leeuwarden, dit is uw kans.

5. Openingtijden bruggen.
Een schipper (geen lid van de VSL) woonachtig aan de Emmakade is in week 41 met een petitie bij de schepen aan de Emmakade langsgegaan. Hij vroeg schippers te tekenen tegen “verandering van de brugtijden” van de 2e kanaalsbrug. Als VSL begrepen we weinig van deze solo actie, te meer daar de openingstijden van deze brug de laatste 3 jaar niet zijn veranderd. Bij navraag verklaarde ook de gemeente dat er geen verandering had plaats gevonden en ook niet gepland staat.
Het volledige overzicht van de openingstijden van alle bruggen in Leeuwarden is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden.
Het complete regime voor de 2e kanaalsbrug is opgenomen op de website van de VSL.

Een paar aanvullingen:

  • Afroepen kan via de Zwettebrug (tel. 058-2120968).
  • Per dag draait de brug maximaal 2x op de dagen dat er op afroep gedraaid wordt.
  • In het seizoen zijn er vaste tijden op vrijdag, zaterdag en zondag. Dan zit er een brugwachter.
  • De 2 schepen die als eerste een afspraak maken, varen op de door hen gewenste tijd. Belt er daarna nog iemand, dan wordt aan die persoon gemeld dat er al 2 brugopeningen zijn aangevraagd (de tijden worden uiteraard gemeld) en wordt aanbevolen zich bij de andere schepen aan te sluiten.
  • Met elkaar hebben we in de ledenvergadering afgesproken de tweede opening op donderdag in principe rond half zes aan te vragen.

6. WABO
De Raad van State heeft kort geleden een aantal “interessante” uitspraken gedaan over het al of niet van toepassing zijn van het zgn. woonbesluit op woonschepen. In o.a. “Woonboot Magazine” en “VLOT” zijn hierover een aantal “alarmerende”artikelen verschenen. Ook wel amusant.
Wat denkt u van:
a) “een ark is een woning (en valt dus onder het woonbesluit) en moet dus voldoen aan allerlei voorschriften zoals de breedte van de deuren en de hoogte van de plafonds”.
b) een “schark” (een samenvoeging van schip en ark; bedoeld wordt een min of meer hoekige opbouw op de romp van een (oud?) schip) is een ark.
c) op een varend woonschip (verbouwd voorheen beroepsbinnenvaartschip) zijn de regels van het woonbesluit niet van toepassing. Het plafond in de verbouwde IJsselaak behoeft dus geen 2,60 meter hoog te zijn.
Allemaal leuk voor juristen.
Maar …… het allerbelangrijkste is dat de nieuwe regelingen niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Iemand die zijn huidige woonark wil vervangen krijgt mogelijk wel met de nieuwe
regels te maken.

7. LWCH2018
Een typisch ambtelijke afkorting voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018.
Woonschepen (en de maritieme historie) zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het aanzicht van het Leeuwarden van nu. Moeten we daar wat mee tijdens LWCH2018??
Nu is de tijd om daar voor projecten in te dienen. Willen we dit?
De Stichting Museumhaven heeft al een project + subsidieaanvraag ingediend. Zijn er nog meer ideeën?  Is “Kadekunsten” aan boord van het theaterschip Bald’r in het kader van LWCH2018 wellicht verder uit te bouwen? Initiatieven welkom. Uiteraard kun je als individu jouw ideeën bij de werkgroep LWCH2018 indienen, maar de VSL wil graag samenwerken / ondersteunen.

8. De Prins Hendrikbrug beweegbaar maken?
De vele “bootjes” die de route Dokkum – Grou varen (of omgekeerd) kunnen dan lekker door het centrum (Prinsentuin, Prins Hendrikbrug, langs de oude gevangenis en de  Emmakade naar de Greuns). Gezelligheid troef. Maar dit heeft ook andere kanten. Door Leeuwarden (Prinsentuin) zijn per jaar 90.000 scheepsbewegingen (ongeveer 45.000 in elke richting). Wordt dit realiteit, dan staan de bruggen in het centrum wel heel vaak open en wordt het Nieuwe Kanaal een drukbevaren snelweg. Op 28 oktober is er een symposium over dit onderwerp aan boord van de “Stanfries”.

9.  “Schepen in de stad”
Op You Tube is een heel aardige foto-reportage te vinden van schepen in Leeuwarden. Absoluut de moeite waard. Komt uw schip er ook op voor??

10. VSL bijeenkomsten.
De VSL organiseert 3x per jaar een bijeenkomst; een feestje in het najaar, een nieuwjaarsbijeenkomst begin januari en een algemene ledenvergadering in maart.

Het Feestje.
Datum:  vrijdag 7 november. Tijd: van 19.30 tot 22.30.
Plaats: de “Stanfries”.

Activiteiten: vertoning van de foto-reportage “schepen in LWD” / rustige live muziek / gerookte paling en/of poon / 2 gratis consumpties aangeboden door de VSL / lekker kletsen over bootjes / hoe denken we over de beweegbaarheid van de Prins Hendrikbrug / openingstijden / etc.

Reacties op deze e-mail nieuwsbrief graag op: a.j.m.wachter@hetnet.nl of naar individuele bestuursleden van de VSL

Comments are closed.