Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2018

VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2018

DATUM: dinsdag 20 maart 2018

TIJD: 20.00 uur

PLAATS: de Stânfries

Afgemeerd nabij beursbrug in  Leeuwarden

Het bestuur van de VSL nodigt u uit deel te nemen aan deze Algemene Ledenvergadering.

Voor koffie, frisdrank, bier, wijn en  hapjes wordt gezorgd.

Tot ziens op de ALV

Agenda van de ALV 2018 der VSL

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Bespreking notulen van de ALV gehouden op 21 maart 2017 (bijlage 1).
 3. Jaarverslag  over 2017 (bijlage 2).
  Belangrijkste punten in dit jaarverslag worden één voor één aan de orde gesteld.
 4. Verklaring kascommissie m.b.t. het financieel verslag over 2017
 5. Bespreken financieel verslag 2017 (bijlage 3).
 6. Bespreken begroting 2018 / vaststelling contributie (bijlage 4).
 7. PAUZE
 8. Samenstelling bestuur;
  Na de ALV in maart 2017 bestond het bestuur uit: Herre Haarsma, Evert Jan Hoen, Anton Wachter, Wouter Onrust, Klaas Hiemstra, Emile Stoelinga en Paul Reijgersberg.
  De laatste heeft na enige maanden zijn bestuurslidmaatschap zelf opgezegd.
  Aftredend is: Herre. Hij is herkiesbaar.
 9. Toekomstvisie van het bestuur.
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De bijlagen zullen in voldoende kopieën tijdens de ALV beschikbaar zijn.

NB. Deze uitnodiging zal in week 11 ook “schip-aan-schip” worden bezorgd, omdat ook niet-leden welkom zijn en niet alle leden regelmatig hun e-mail lezen.

Het VSL-bestuur.

Comments are closed.