VSL Nieuws 24

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 24. van Maart 2018.

1. Overlijden Henk van Duuren

Op dinsdag 27 Februari is overleden de schipper van de stoomsleepboot “Maarten” op de leeftijd van 69 jaar. Schippers in de Museumhaven en elders hebben op zaterdag 3 maart (de datum van de begrafenis) uit respect de vlaggen halfstok gehangen. VSL heeft in de persoon van de voorzitter de uitvaartplechtigheid bijgewoond. Wij zullen Henk en zijn inzet voor varend Leeuwarden missen.

2. ALV 20 maart 2018.   (WORDT NOG BIJGEWERKT)

Aan boord van de Stanfries werd de ALV 2018 gehouden. Niet minder dan 30 leden waren aanwezig. De meeste bestuurlijke punten werden vlotjes afgehandeld. Bestuur blijft onveranderd aan. Notulen van deze vergadering komen zsm op de website.

3. Koude en Wind

De laatste 2 weken van februari (en de eerste dagen van maart) was het knap koud en stond er een heel stevige wind, pal uit het oosten. Die wind had o.a. tot gevolg dat overal in en om Leeuwarden ijs lag, maar het Nieuwe Kanaal (Emmakade) liet steeds forse golven zien (soms met schuimkoppen er op). Schommelen dus. In de 3e week van maart kwam de winter nog ff afscheid nemen. Weer met windkracht 7 uit het oosten. Ik hoop dat we er nu (na de ALV) vanaf zijn. VOORJAAR !

4. Overlast door rokende kachels.

Bij het VSL-bestuur is een (overigens keurig gestelde) “klacht” binnen gekomen over “rookoverlast” veroorzaakt door woonschepen aan de Emmakade. Er is sprake van een prikkelende, sterk ruikende rook. Tja … Er wordt op boten gebruik gemaakt van houtkachels, pellet kachels en oliestook (steeds minder). De uitlaten; de schoorstenen zitten bijna allemaal op straatniveau. Dat kan niet anders. Pellet kachels geven wel wat rook in de eerste minuten na het opstarten (onvolledige verbranding), maar daar is helaas niets aan te doen. Daarna zijn ze (meestal) rook – en geurloos, maar blijven wel fijnstof uitstoten.    Verbranden van geverfd sloophout in een houtkachel zou niet moeten. Dat geeft overlast. Overigens komen ook vanuit de overheid en patiëntenplatforms steeds meer geluiden dat houtkachels vaak overlast veroorzaken. (rook, geur en fijnstof).

5. De “Concura”.

Op zijn Facebook pagina heeft Menno van Kammen bekend gemaakt om na 28 jaar te stoppen als “waterwoner”. Zijn schip staat te koop bij een scheepsmakelaar.

Er blijft dus nog steeds veel doorstroming (nieuwe schepen) in Leeuwarden).

6. Korte uitleg over de procedures om een nieuwe ligplaats te verkrijgen.

Wellicht ten overvloede, maar … je weet maar nooit of iedereen de regels goed kent.

Als de nieuwe eigenaar (wie dat ook wordt) met zijn aankoop in Leeuwarden wil blijven liggen (dat is recent voorgekomen met de “Friesland” en de “Leave Fokje”), dan moet hij/zij een verzoek indienen bij de gemeente voor plaatsing op de externe wachtlijst. Dan volgt een zgn. “welstandsbeoordeling”. Over het verloop van die beoordelingen hebben we u in het verleden vaak bericht. Indien een positief advies gegeven wordt, dan zal de gemeente (als er ruimte is) daarna een ligplaats aanwijzen. Meestal is dat aan de Oostergrachtswal, Oosterkade of Willemskade ZZ. De plaats waar het schip eerst lag (bijv. de Emmakade), wordt aangeboden aan die schipper, die bovenaan op de interne wachtlijst (voor de Emmakade) staat. Dit is slechts een korte uitleg. Met vragen kunt u zich natuurlijk tot het VSL bestuur richten

7. Gemeentelijke regeling / ligplaatsen beleid.

De VSL is het nog altijd niet eens met de tekst van de gemeente regeling (te krap, onduidelijk, legt te veel beperkingen op) en met de interpretatie daarvan door Hus & Hiem.

Soms worden bepaalde afwijkingen van de “welstandseisen” door de vingers gezien. Soms worden de regels erg strak toegepast.

Wij onderschrijven de doelstelling van de gemeente om allerlei vreemde pieremegoggels uit de stad te weren, maar ……..?

Je kan de regels ook te strak opstellen. Wat wil de gemeente? Dat heel Leeuwarden een soort van “museumhaven light” wordt?

Een recent door VSL bestuur uitgevoerde test heeft uitgewezen dat letterlijk volgen van bepaalde regels onwerkbare situaties oplevert.

We zullen hier op korte termijn in overleg met de gemeente weer op terug komen en u daarover informeren. Ook willen we inzage in de interne wachtlijst.

8. Alleen ligplaatsen voor varende schepen?

In de gemeentelijke regeling van zowel Groningen als Leeuwarden staat dat ligplaatsen in het centrum alleen worden toegewezen aan “varende historische schepen”. Is een schip van langer dan 20 mtr. alleen een varend schip als het een CVO heeft? Lastige vraag. In Groningen heeft de wethouder besloten, dat huidige ligplaatshouders voorlopig niets te vrezen hebben. In Leeuwarden is tijdens Hus & Hiem vergaderingen het woord “CVO” ook al gevallen. Ons inziens heeft Hus & Hiem hier echter niets mee te maken. Zij oordelen over het uiterlijk van het schip. Daar heeft het hebben van een CVO binnen hun huidige mandaat niets mee te maken.

Wij houden de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau scherp in de gaten en zullen waar nodig en mogelijk zo snel mogelijk ingrijpen

9. De “Grimmen”.

Het door de eigenaar van de “Grimmen” ingediende bezwaarschrift (mede opgesteld door de VSL) tegen het voornemen van de gemeente om hem niet op de externe wachtlijst te plaatsen (geen uitzicht te geven op een ligplaatsvergunning), is door de gemeente geaccepteerd. De betrokken ambtenaren zagen in dat de gevolgde procedure niet correct was en hebben De “Grimmen” nu een voorlopige ligplaatsvergunning verleend tot november 2018 om aan de welstandseisen te voldoen.

10. “De Verwisseling”

Begin maart werd dit schip (een fraaie klipper met een mooie lijn; eigenaar G. Bijlsma)  beoordeeld door H&H. Schip heeft nog extra onderhoud nodig. Advies dus: positief, mits.

11. Brief gemeente: wet verduidelijking voorschriften woonboten.

Bij de VSL zijn wat commentaren / vragen over deze brief (verstuurd door de gemeente op 8 maart) binnengekomen. Op zich begrijpelijk, want het taalgebruik is bepaald onduidelijk. Deze brief is alleen van belang voor nieuwe arken. Waarom deze brief dan ook gestuurd naar alle “varende woonschepen” in de binnenstad?

Om ons duidelijk te maken dat de “wabo” niet voor varende schepen geldt?

Gelukkig krijgen we niet over alle regels die niet voor ons gelden een brief.

12. Het project Act Magnet

Dit is een onderdeel van het project “de 8ste dag” (zie: www.8stedag.nl) in het kader van CH2018.Dit project beoogt bewoners van een aantal wijken (incl. Emmakade ZZ) bij elkaar te brengen en het water in en rondom de wijken schoner te maken. Op 21 maart kunt u schoolkinderen langs de kade verwachten die gaan “magneet vissen”.

Uit het opgeviste materiaal zal een kunstwerk worden uitgevoerd.

13. Tjalkendag.

Tja ….. het is wat laat, maar we willen de VSL-schippers toch op de valreep informeren dat de “de Noorderschippers” van de LVBHB op 24 maart in Zoutkamp. de Tjalkendag organiseren.

Elk jaar proberen ze zoveel mogelijk schepen naar de Tjalkendag te krijgen om het varend erfgoed wat meer onder de publieke aandacht te brengen en om een feestje te bouwen.

14. CMS-werf (gebrs. Los) failliet.

De toekomst van deze werf was al enige maanden wankel, maar het schandaal met het asbest houdende grit, heeft nu de nekslag gegeven (Leeuwarder Courant 21 maart). De werf was belangrijk voor de waterwoners; er lagen tenminste 8 stalen ex-beroepsschepen die tot woonschip zouden worden omgebouwd.

 

 

De tekst van deze Nieuwsbrief is van de secretaris, maar wel van tevoren overlegd met de andere bestuursleden.

Comments are closed.