VSL Nieuws 27

Nieuwsbrief 27 (september 2018).

1. Zomer.

Hij is weer voorbij die mooie zomer (gossie, wat was het heet in juli); een groot aantal schepen die in de zomermaanden het ruime sop gekozen hebben, keren weer terug op vertrouwde ligplaatsen.

Wat een mooie evenementen hebben we meegemaakt in Leeuwarden; de solar challenge, de Reuzen en de Houtvaert. Heftig. En dat alles zonder ernstige incidenten. Het soms gehoorde: “Liwadden, ut is niks en ut wurdt ook niks” is hiermee definitief gelogenstraft.

2. Ligplaatsen / doorstroming.

Er heeft gedurende de zomermaanden een aantal verschuivingen plaatsgevonden. Vooral aan de Emmakade konden we nieuwe (nou ja, nieuwe?) waterwoners verwelkomen. De “Ambulant” kwam van de museumhaven. De “Zon & Maan” van de Oostergrachtswal, de “Vertrouwen” van de Lorenzkade. De “Hoop van Zegen” ligt aan de Blokhuispoort en kwam van buiten de stad.

Het Witte Wiefke” ging van de Harlingertrekweg naar de Westersingel.

De “Hoop op Welvaart” kwam terecht op de Willemskade NZ (= museumhaven).

Met de doorstroming is het dus wel in orde. Welke schepen de nu open gevallen plekken in zullen gaan nemen, is nog niet bekend.

3. Vandalisme / diefstal.

Terwijl de eigenaar van de “Sterrewind” op vakantie was, zag zijn buurman het schip ineens langs drijven op de Westersingel. Gelukkig stond er niet veel wind en kregen ze het schip snel te pakken. Maar bij het terugleggen, bleek wel dat alle nieuwe landvasten gestolen waren.

4. Drugs.

Bij het bestuur van de VSL komen helaas de laatste tijd nogal wat berichten binnen over drugs dealen op de kaden. Dit betreft Emmakade ZZ (het oostelijke deel), Emmakade NZ (in het midden), de Oostergrachtswal en ook de Westersingel. Tja, wat doe je er aan. Melden aan de wijkagent?!

5. Hus & Hiem.

Op 7 augustus besprak H&H de “Jacoba” , voormalige viskotter van 16 mtr. Advies: goedkeuring, mits onderhouds – en herstelwerkzaamheden goed worden uitgevoerd. Schip ligt nu in Franeker, gaat dan naar Zoutkamp voor deze werkzaamheden.

Op 14 augustus kwam de “Ambulant” (= bekend schip) bij H&H langs voor een ligplaats aan de Emmakade. Geen discussie; goedgekeurd.

Op 4 september werd een positief advies uitgebracht over de klipper “Vrouwe Josina”. Gaat naar de museumhaven.

Ook die dag werd een pre-advies voor een nog te bouwen replica van een luxe motor van 15 mtr. besproken (zie onder punt 7).

6. Het dossier “Boppeslach”.

Midden augustus diende bij de Raad van State (de VSL is zeer vasthoudend als het om belangenbehartiging van leden gaat) het hoger beroep tegen de weigering van de gemeente om aan dit schip / deze replica een plaats op de externe wachtlijst te gunnen. De aanwezige verslaggever van de “LC” omschreef het als “gemierenneuk op de vierkante centimeter”. We houden u op de hoogte.

7. Replica’s algemeen / aangevraagd pre-advies.

Replica’s zijn volgens de huidige gemeentelijke regeling toegestaan. De discussie gaat over hoe getrouw die replica moet zijn. In Amsterdam ligt bij het maritiem museum een replica van een 17e-eeuwse Oost-Indië vaarder. Die is ook bepaald niet origineel in alle details. Gebouwd in irokohout met epoxy. Ook de maten kloppen niet. Het gaat o.i. om de uitstraling, niet om een 100% nauwkeurige nabootsing. Het zal de Leeuwarder “landlubber” een zorg zijn of alle details (romp / opbouw geklonken, hoeklijsten, etc.) historisch verantwoord zijn.

H&H stelde tijdens de bespreking van het gevraagde pre-advies voor deze replica vast, dat de opbouw (stuurhut + roef) gemeten in de lengterichting 5,25 mtr was en dat daarmee de norm van maximaal 30% van de totale scheepslengte (van 15 mtr) met 77 cm werd overschreden. Advies H&H negatief. Aanbeveling: schip langer maken, dan kan de geschetste opbouw worden gehandhaafd. Overigens kan niet worden ontkend dat H&H zijn werk zeer nauwgezet verricht.

8. Gemeentelijk ligplaatsenbeleid 1.

In de komende herfst moet het nieuwe gemeentelijke ligplaatsenbeleid definitief vorm krijgen.

In de zomer heeft de gemeente een aantal “Klankbordgroepen” georganiseerd om waterwoners inspraak te geven in het toekomstige ligplaatsenbeleid. De laatste bijeenkomst was 30 augustus j.l.

Van deze bijeenkomsten worden verslagen geschreven en die worden aan deelnemers en andere betrokkenen toegestuurd. Een aantal bestuursleden van de VSL heeft aan deze klankbordgroepen deelgenomen, maar in principe als individuele waterwoners. Als VSL onderschrijven we dus zeker niet alle door individuele deelnemers gemaakte opmerkingen.

Met de gemeente is afgesproken dat we als VSL-bestuur tzt de concept regeling in zijn totaliteit kunnen beoordelen.

Toch zien we al wel een aantal (positieve) ontwikkelingen:

* er komt hoogst waarschijnlijk een regeling, waarbij bij het overlijden van de vergunninghouder, de vergunning (zonder een nieuw welstandsadvies) over kan gaan op de partner en/of zoon/dochter, mits die al enige tijd op het schip woonden.

* er komt wellicht een regeling waarbij schepen, die in een ver verleden tot woonschip zijn verbouwd (1940 ?), niet aan de nieuwe welstandseisen (incl. historische uitstraling van de opbouw) behoeven te voldoen. Ze worden dan beschouwd als historische woonschepen.

* De gemeente wil onderscheid gaan maken in de zwaarte van de welstandseisen tussen de diverse grachten / wateren. Zware eisen dicht bij het centrum (beschermd stadsgezicht) en minder strenge eisen elders.

* De gemeente denkt ook na over een mogelijkheid om voor schepen die al vele jaren in Leeuwarden liggen (pre 2005) en bij verkoop niet aan de huidige welstandseisen voldoen een mogelijkheid te creëren om de koper toch een ligplaats te bieden. Dat zal dan een plek worden in de aangewezen gebieden waar de laagste eisen gelden.

9. Gemeentelijk ligplaatsenbeleid 2 / welstand / de VSL

De VSL is primair een belangenbehartiger van de waterwoners en verzet zich dus bijna ten principale tegen allerlei regelgeving die de toegang tot de grachten bemoeilijkt. Wij maken ons dus sterk voor aanpassing / vereenvoudiging van de zgn. welstandseisen. Ook het verplicht stellen van CvO om een ligplaats te kunnen innemen, is o.i. een brug te ver. Dit is net zo belachelijk als het eisen van een jaarlijkse APK voor klassieke auto’s, die in een museum staan en nooit op de openbare weg komen.

De VSL is zeker geen voorstander van het toelaten van allerlei rare pieremegoggels. Ook de onderhoudseisen (geen roestbakken) worden door ons onderschreven. Maar …….

Tot op de centimeter omschreven lengtematen van de schepen, de hoogte van de den en de maten van de stuurhut (als die er al is) schieten o.i. hun doel voorbij.

Ook begrippen als “historische uitstraling” liggen o.i. moeilijk. Voor de museumhaven is dit natuurlijk helemaal OK, maar voor de rest van de grachten? Probeert de gemeente van een groot deel van de grachten een soort “museumhaven light” te maken? Er ligt nu in de grachten een behoorlijk aantal woonschepen met een oude romp, maar met moderne opbouw. Die liggen daar al 20 jaar. Hebben nooit aanstoot gegeven. Prima schepen, goed onderhouden, vaak in bezit van CvO. Maar geen historische uitstraling. Zouden die schepen nu ineens (bij interne verhuizing of verkoop) niet meer in aanmerking komen voor een positief advies van Hus & Hiem? Dat is voor de VSL lastig te verteren.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

10. Scheepshypotheken / gemeente Lwd.

Scheepsbewoners komen in de spagaat…. De gemeente eist een varend schip, de hypotheek verstrekker (lees de RABObank) eist een schip waarmee niet gevaren wordt. Dit zijn ontwikkelingen in hypotheekland waar we niet blij van worden. Van diverse kanten (VSL, LVBVHBV E.A.) wordt aandacht aan dit dossier gegeven.

11. Verontdieping.

Het “Wetterskip” wijst elke verantwoordelijkheid voor de verregaande verontdieping van Leeuwarder wateren af. Zij stellen niet verantwoordelijk te zijn voor de “bevaarbaarheid” van bijv. het Nieuwe Kanaal. Zolang het kanaal voldoet aan de normen als afwateringskanaal, ondernemen zij geen actie.

We hebben de zaak dus nu weer neergelegd bij de gemeente. Zij zeggen in overleg te zijn met bijv. de provincie en andere partijen. Het is natuurlijk ook wel lastig. Uitdiepen gaat veel geld (miljoenen) kosten (afvoeren vervuild slib etc.).

Maar de gemeente kan moeilijk aan de ene kant eisen dat schepen “varend” moeten zijn (één nieuwkomer heeft om die reden zijn schip gemotoriseerd) en aan de andere kant niet te handelen tegen verontdieping, die het varen belemmerd. Wellicht moeten we een verlaging van de precario eisen, omdat de gemeente het Nieuwe kanaal niet bevaarbaar houdt en dus ons woon – / vaargenot beperkt.

12. Emmakade ZZ.

De gemeente is voornemens de Emmakade ZZ in 2019 in te richten als een fietsstraat. Inspraakavond op 13 september, aanvang 19.30 in het Wijkgebouw Oranjewijk.

13. Nieuw bestuurslid.

Als VSL-bestuur zijn we zeer verheugd dat Sietske Meeter-Boonstra (van de “Ambulant”) is toegetreden tot ons bestuur. Sieske heeft veel ervaring en kennis over de vrachtvaart, “waterwonen” en skûtsjesilen. Uiteraard zullen we de ALV in voorjaar 2019 om definitieve benoeming vragen.

14. Herfstbijeenkomst VSL

De VSL organiseert op 15 november de traditionele herfst borrel.

Aanvang: 20.00 uur. Plaats: De Stanfries

NB. We overwegen de ALV (voorjaar 2019) op een ook voor rolstoelers toegankelijke plaats te organiseren.

Comments are closed.