VSL Nieuws 37

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 37; april 2020.

 1. Algemene Ledenvergadering VSL

Was gepland op 26 maart. Ging uiteraard niet door. Ondanks het ontbreken van die formele steun van de Alg. Ledenvergadering, gaat het VSL-bestuur er van uit dat ze haar beleid op de diverse punten kan voortzetten.

Dit betreft dan:

 • Administratieve zaken: het handhaven van de hoogte van de lidmaatschapsgelden, inning van de automatische incasso’s, de uitvoering van de begroting 2020,  het aftreden van Klaas Hiemstra, de benoeming van Lidewij Pietersma, etc.
  We benadrukken dat onze voorkeur voor de betaling van contributie gelden uitgaat naar automatische incasso. Andere betalingswijzen (cash en bank) vragen veel controle en herinnneringsverzoeken.
 • Beleidszaken: de VSL blijft bezwaren hebben tegen het nieuwe ligplaatsenbeleid (te veel nadruk op historische uitstraling / te strak toepassen van div. regels), maakt bezwaar tegen de eerder afgekondigde bedieningstijden van bruggen in de oostelijke vaarweg, heeft overleg met div. instanties zoals LVBVHBV, Oranjewijk, etc. over een verduurzaming van het wonen op en varen met historische bedrijfsvaartuigen.
  Samen met het Bestuur Stichting Museumhaven heeft de VSL aangegeven het ligplaatsen beleid te willen evalueren, dit zal begin 2021 plaatsvinden.
  Ook willen beide besturen de aanloop naar de totstandkoming van het nieuwe ligplaatsen met de gemeente evalueren, hiervoor lopen momenteel nog contacten

Uiteraard zal, zodra de “Corona situatie” dat toelaat, een ALV worden uitgeschreven om democratische steun voor ons beleid te verkrijgen.

We zullen de financiële verantwoording over 2019 en de begroting voor 2020 op de VSL-website opnemen.

Heeft u dringende zaken waarvan u vindt dat het bestuur van de VSL actie zou moeten ondernemen, een e-mail naar de secretaris volstaat.

 1. Uitvoering nieuwe ligplaatsen beleid.

a) De “Quo Vadis” had een ligplaats aan de Oostergrachtswal. Het schip is, op verzoek van de potentiele nieuwe eigenaar, beoordeeld door Hus & Hiem.  Het schip kreeg een positieve aanbeveling “mits” (betrof een schilderklus). Het schip ligt nu aan de Oosterkade (zonder uitvoering van de verfklus).

Betekent dit dat dit schip “de facto” verkocht is met zekerheid van een ligplaats in Leeuwarden??

De havenmeester bezwoer, tegen een bestuurder van de VSL aanwezig bij de H&H zitting, dat het schip toch echt Leeuwarden zou moeten verlaten, alvorens een nieuwe ligplaats te kunnen innemen. De VSL vond dat bureaucratisch geneuzel.  Immers de nieuwe eigenaar zou een ligplaats (hoogst waarschijnlijk Oosterkade) aangeboden worden. Maar verplaatsing naar buiten Leeuwarden was dus uiteindelijk niet nodig. Verplaatsing van 35 meter was voldoende.

b) Het VSL-bestuur is verheugd om de terugkeer van de “Harmonie” ((Klaus en Petra Spithost) naar Leeuwarden. Had voorheen een ligplaats in de museumhaven, nu (onder de nieuwe regels) beoordeelt H&H  het schip positief voor gebied “B”, mits een hekje rondom een vlak stukje luikenkap (terras ?) neerklapbaar wordt gemaakt. Neerklapbaar? En het dan altijd omhoog laten staan? Gaat de gemeente daarop handhaven? Wederom bureaucratisch geneuzel.

 1. Openingstijden bruggen Oostelijke vaarweg seizoen 2020.

Alle bruggen draaien op afroep (24 uur van te voren) maximaal 3 keer per dag. Gemeente zal proberen de diverse aanroepen te clusteren.

Na tussenkomst van de VSL is de vaste bediening op vrijdag en zondag weer in het bedieningsschema teruggekomen:

Vaste bediening van de tweede kanaalsbrug op vrijdag (naar buiten)

Maand april. In verband met de openingstijden van de Greunsbrug wordt de 2e kanaalsbrug op vrijdag  permanent bediend van 18:00-18:30 uur. Dus geen aanvraag nodig.

Maanden mei t/m augustus 18:30-19:30 uur.

Maand september en oktober 18:00-18:30 uur.

Tweede kanaalsbrug op zondag (terugweg)

De 2e kanaalsbrug zal op zondagmiddag permanent worden bediend voor terugkerende schepen:

April 18:30 tot 19:30 uur.

Maanden mei t/m augustus 18:30 tot 20:30  uur.

September en oktober 18:30 tot 19:30 uur.

Deze tijden sluiten aan op de tijden dat de Greunsbrug (in zuidelijke rondweg) wordt bediend.

De spoorbrug

Prorail heeft aangegeven dat er 3 keer per uur gedraaid wordt om 5 minuten voor het hele uur en 5 minuten voor het halve uur en een opening om 14 minuten over het hele uur.

Voorbeeld om: 17.55 uur en 18.14 uur en om 18.25 uur. Daarna weer om 18.55 uur enz enz.

 1. Openingstijden bruggen in oostelijke vaarweg (weekend 1- 4 mei).

In het weekend van 1 t/m 4 mei as. is er geen bediening mogelijk van de Greunsspoorbrug i.v.m. werkzaamheden Prorail. 

Om weekenders de mogelijkheid te geven terug te komen naar de vaste ligplaats is er op maandag 4 mei tussen 18:00 en 19:00 uur een extra bediening op de 2de  Kanaalsbrug.

 1. Corona

We zitten nu 3 weken in een “intelligente” lockdown. Door de maatregelen van de overheid wordt een te grote run op de ziekenhuizen in korte tijd etc. vermeden, maar dit betekent wel dat we nog maanden met dit rondwarende virus van doen zullen hebben.

Er is nog geen vaarverbod. We gaan er van uit dat zo´n verbod er ook niet zal komen. Maar grote manifestaties waar veel schepen en bemanningen bij elkaar komen, zullen waarschijnlijk geen doorgang vinden.

Als bestuur wensen we alle schippers (en schippersen en kroost) een goede gezondheid (met slechts geringe klachten als men toch Corona krijgt) in de moeilijke maanden die komen.

Hopelijk kunnen we dan in de zomer weer als vanouds onze vrijheid op onze schepen vieren.

 

Bestuur van de VSL

Comments are closed.