VSL Nieuws 12

Tussen Wal en Schip


Nieuwsbrief 12, 3e week februari 2016.

1. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
Op vrijdagavond 11 maart 2016 zal de ALV van de Vereniging Schippers te Leeuwarden gehouden worden aan boord van de Stânfries.  Ligplaats: nabij de Prins Hendrikbrug. Aanvang: 20.00 uur. Officiële uitnodiging en agenda volgen z.s.m. per e-mail (5 leden per “snailmail”).
Het jaarverslag van de secretaris, het financiële verslag en de begroting van de penningmeester zullen op de website ter download aangeboden worden onder het kopje Bestuur en dan klikken op stukken ALV 2016. In beperkte oplage zullen ze ook “hard copy”op de vergadering  beschikbaar zijn. Voor koffie en andere vloeibare versnaperingen wordt gezorgd.

2. Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 16 januari. Het was heel gezellig op de Stânfries. Steeds meer leden vinden we weg naar onze “inloop borrels”.

3. Uitdiepen van het Nieuwe Kanaal en de Prins Hendrikbrug
In het wijkprogramma Oranjewijk van januari 2016 staat vermeld onder  activiteiten van de gemeente”: “Verkenning baggeren Nieuwe kanaal, 2016-2018.
Afhankelijk van keuzes Wetterskip en keuzes over nieuwe vaarroute door het kanaal”.
Het baggeren wordt nu kennelijk afhankelijk gemaakt van het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Maar dat baggeren van  het Nieuwe Kanaal was al meer dan 10 jaar geleden toegezegd. We zullen als VSL weer eens een brief richting gemeente sturen om opheldering te vragen en om dit baggeren aan te moedigen.

In de Leeuwarder Courant van 17 februari wordt gemeld dat de omgevingseffecten van het beweegbaar maken van die brug aanzienlijk zullen zijn. Die oostelijke vaarroute bevat niet minder dan 6 verkeersbruggen en 1 spoorbrug die, in het seizoen, misschien wel 10 keer per dag open zouden moeten. Overigens zal met de uitvoering op zijn vroegst pas na LWCH2018 worden begonnen. Men wil niet de halve stad overhoop halen tijdens dat feestje.

4. De Noorderbrug.
De gemeentelijke instanties hebben (eindelijk?) gereageerd op onze brief en de activiteiten van andere betrokkenen (de schipper en de verzekeringsmaatschappij van de “Voorwaarts Voorwaarts”, de BBZ,  Schuttevaer, etc.) m.b.t. de door ons gewenste aanpassingen aan de Noorderbrug.
Die aanpassingen moeten het onmogelijk maken met de verstaging achter de brug te blijven haken. Er gaat nu wat gebeuren. Er ligt een voorstel. Maar de Noorderbrug heeft een monumentale status en de aanpassingen (bijv. geleiderail aan de onderzijde van de klep) mogen het aanzicht van de brug niet verstoren. De VSL is van mening dat deze aanpassingen voor aanvang van het vaarseizoen 2016 uitgevoerd moeten zijn.

5. De Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV).
In de vorige Nieuwsbrief hebben al aandacht aan deze APV besteed. T.o.v. een eerste concept van de gemeente, hebben de suggesties van de VSL op een aantal punten tot duidelijk aanwijsbare verbeteringen / aanpassingen geleid. Echter op het punt “verhuurverbod” zijn onze ideeën niet door de gemeente overgenomen. Weliswaar een kleine tekstuele aanpassing, maar o.i. onvoldoende

Echter, de ambtelijke staf mag bij de presentatie van die APV richting de gemeenteraad dan ook niet stellen dat wij als VSL met die APV hebben ingestemd. Het verhuurverbod  is en blijft een inperking van de rechten van waterwoners en dus kunnen we daar niet mee instemmen. Dit betekent  niet direct dat we op de barricaden gaan, maar onze goedkeuring heeft het zeker niet. We zullen daarover een principiële brief schrijven naar de gemeenteraad en B&W. Overleg: OK. Medeplichtigheid: nee.

6. Nieuw bestuurslid.
Tijdens de laatste VSL-bestuursvergadering kwam Suzanna Markusse kennismaken. Heel positief. Zijn we als bestuur heel blij mee. Zie agenda voor de aanstaande ALV

7. Nieuwe schepen / Hûs & Hiem / leden / ligplaatsenbestand.
Altijd is een vertegenwoordiger van het VSL-bestuur aanwezig op de “schouw”  door Hûs & Hiem m.b.t. (nieuwe) aanvragen voor een ligplaatsvergunning. Deze maand waren er twee. De “Viod” (de museale zeetjalk van de voorzitter van de LVBHB). Deze werd uiteraard goedgekeurd. Komt in de museumhaven.
Er was ook nog een aanvraag voor een pre-advies. Dat schip voldeed niet. De aanvrager ziet nu af van de koop en zoekt een ander schip.

Als VSL-bestuur vinden we het nuttig om het totale ligplaatsenbestand weer eens bij te werken.
Dat zal in de 2e helft van februari gebeuren. Later, na de ALV, stoppen we wellicht  ook bij de (weinige) niet-leden een foldertje in de bus, waarin we de activiteiten van de VSL nog eens toelichten en hen vragen lid te worden.

8. Leeuwarden 2018: culturele hoofdstad (LWCH2018)
Leeuwarden is honderden jaren lang een kruispunt van vaarwegen geweest. Vervoer (van personen en goederen) ging per schip veel efficiënter dan via de drassige karrepaden die toen het merendeel der wegen vormden. Vanuit Leeuwarden (spin in het web) waren beurtveren actief naar het westen (Franeker en Harlingen), naar het noorden (Wijns, Burdaard en Dokkum), naar het oosten (Drachten, toen nog onbeduidend & Groningen) en naar het zuiden (Sneek en Heerenveen).
Er ligt nu bij de VSL een voorstel om die traditie in het voor- en najaar van 2018 te laten herleven.
Traditionele en historische schepen (leden van de VSL en uit de Museumhaven) zouden op toerbeurt deze trajecten kunnen gaan afleggen. Met betalende passagiers? (Vouw)fietsje mee en daarna (als je het goed uitkozen hebt) lekker met de wind in de rug weer terug naar Leeuwarden. Uiteraard zal gebruik gemaakt worden van de mooiste gemeentelijke (jacht)haven in Nederland, de Prinsentuin als vertrek- en aankomstpunt.
Wie trekt de kar?
Wie schrijft het projectplan, dient het in bij de voorbereidingscommissie van LWCH2018?
Wie neemt op redelijk korte termijn contact op met leden van de VSL, met het Comite LWCH 2018,  met beroepscharteraars en met de “pramenclub” om hun belangstelling te peilen.
Daarna: onderzoeken noodzaak vergunningen (bijv. mbt betalende passagiers), vastleggen potentiële deelnemers, dienstregeling, veer-reglement, promotie, boekingen / reserveringen / betalingen, afstemming opening bruggen, aantal passagiers per schip, etc. etc. Kunnen we daar subsidie voor krijgen?
Lijkt me een leuke klus / stage project voor een maritieme – of toeristische opleiding, aangestuurd door een VSL-lid met maritieme ervaring. Interesse? Meedenken? Mooie zomerklus?
Contact opnemen met de secretaris van de VSL.

9. Scheepsbeurs Friesland
Op 4, 5 en 6 maart 2016 wordt in Leeuwarden (Poolsterweg 1; ingang Vestaweg) de jaarlijkse beurs (in- & verkoop) van 2e-hands boot accessoires en kleine boten gehouden.

  • Vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur
  • Zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur
  • Zondag van 10.30 tot 16.00 uur.

Ga eens zoeken in het vooronder van je schip of je nog wat maritieme spullen (bijv. oude katrollen) kunt vinden. Kom sneupen voor geinige, originele cadeaus voor de landlubbers in je vriendenkring. Een oud kompasje op het dressoir is altijd leuk. Zeker voor mensen die de weg kwijt zijn.
Info: 06-20556538 of lwdbotenbeurs@gmail.com

10. Tjalkendag in Groningen
Op 2 april 2016 wordt in Groningen de zgn. Tjalkendag gehouden. Deze informatieve en gezellige dag is toegankelijk voor alle LVBHB-leden. Het hebben van een schip is niet verplicht, laat staan een tjalk. Het programma ligt nog niet 100% vast, maar zeker zijn er lezingen over kleine Waddenhavens en over het belang van het CvO in relatie tot de verkoop van uw schip. Dit laatste is natuurlijk ook voor VSL-leden van belang. Ook DelfSail wordt toegelicht.
Verder is er de mogelijkheid de Martinitoren te beklimmen, een bezoek aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum te brengen of een stadswandeling te maken.
Voor info en deelname http://www.lvbhb.nl/werkgroepen/noorderschippers/tjalkendag-2016-in-groningen.
11. Museumhaven Gouda.
Deze museumhavendagen worden georganiseerd op17, 18 en 19 juni 2016. Groot feest. Leuk om aan deel te nemen met een museaal of historisch schip, of vanaf de wal als geïnteresseerde.
Voor info zie www.museumhavengouda.nl

12) Leveranties diesel aan woonschepen.
Bij sommige waterwoners draait de verwarming op diesel. Helaas heeft Jan de Ruiter zijn oliehandel gestopt. Er blijven natuurlijk nog wel een aantal andere leveranciers over, maar die komen liever niet voor hoeveelheden van minder dan 500 liter.
Als VSL zouden we een kleine inventarisatie kunnen maken van bedrijven die bereid zijn ook relatief kleine hoeveelheden af te leveren. U wordt op de hoogte gehouden. Wellicht een idee om samen met de buren (mienskip?) te bestellen?

13) Terugblik op BOOT Holland
Schrijver dezes heeft daar afgelopen zondag bijna de hele dag rondgelopen. Wat moet ik ervan zeggen? Veel hetzelfde als vorige jaren. Een herhalingsoefening. Wel mooi hoor, die dikke stalen motorjachten van 2  tot 4,5 honderdduizend Euro. Indrukwekkend die moderne navigatie apparatuur; veel witte sloepen; veel ander yuppenspeelgoed. Maar de meeste accessoires vond ik knap duur.
Als je, als waterwoner, wat spulletjes nodig hebt, kun m.i. je beter naar de Scheepsbeurs Friesland (zie 9) gaan. Bespaar je ook de entree bij BOOT Holland en voor dat geld kun je op die 2e-hands beurs toch al een aardig stukkie touw (sorry: een lijntje) kopen.

14)  Gemeentelijke brief over AIC en precario.
Op 11 febr. viel een schrijven van de gemeente Leeuwarden in de bus. Die ging over Automatische Incasso’s (AIC’s). In de eerste zin van dit uiterst ambtelijke schrijven staat: “als u de gemeente heeft gemachtigd tot AIC’s, dan hoeft u geen actie meer te ondernemen”. En dus ging de brief onmiddellijk de prullenbak in. Ik had dat immers gedaan.
Mijn buurman maakte mij attent op het tweede deel van de brief. Daarin stond dat het bovenstaande  helaas niet gold voor precario. Dat moet je elk jaar opnieuw aanvragen. Waarom? Dat heeft te maken met de nieuwe SEPA regels die per 1 jan 2014 van kracht zijn. Hoe bedoelt u nieuwe regels van meer dan 2 jaar geleden? De gemeente maakt wel excuses voor het ongemak!
Het wordt nog erger. Je kan het bijgevoegde aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van AIC en gespreide betaling. Maar dan moet je dat formulier wel bewaren totdat de gemeente de aanslag verstuurt, want zo ver waren ze kennelijk nog niet.
Ik ben wellicht een zeikerd, maar zou het nou niet klantvriendelijker zijn geweest om dat AIC formulier bij te sluiten bij die aanslag?

15) ING stopt met financiering van woonboten.
Heet van de naald.
Vandaag (17 febr.) werd bekend dat de ING per 1  oktober 2016 stopt met het financieren (verstrekken van hypotheken) voor woonschepen, arken, watervilla’s, etc. Alleen de RABO blijft dan over, maar die is eigenlijk alleen in het Westen actief. Deze ontwikkeling zou de verkoopbaarheid (en dus de prijzen( van woonboten e.d. ernstig negatief kunnen beïnvloeden
Er worden landelijk acties voorbereid en vragen aan de minister gesteld. De ING zou zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen.

MVG
VSL-bestuur

De teksten in deze Nieuwsbrief zijn grotendeels van Anton Wachter, overigens wel in overleg met andere leden van het VSL-bestuur.  Tekstuele commentaren dus naar a.j.m.wachter@hetnet.nl of naar de voorzitter: Herre Haarsma; tjalkgrotebeer@hotmail.com

Comments are closed.