Nieuwsbrief 10, november 2015

Tussen Wal en Schip EXTRA

Nieuwsbrief 10, november 2015

 

  1. Politiek Forum

Zoals we in de vorige nieuwsbrief kon melden, werd de VSL in mei 2015 geconfronteerd met de concept regeling ligplaatsenbeleid. We waren “verheugd” dat we inspraak mochten geven. Minder “blij”, omdat we daar slechts zeer kort de tijd voor kregen.

We hebben onze schriftelijke reactie op tijd ingediend en vervolgens met vertegenwoordigers van de gemeente besproken. Vorige week kregen we het voorstel onder ogen dat Burgemeester & Wethouders (B&W) volgende week aan de gemeenteraad zal voorleggen. B&W stelt – kort gezegd – voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) indirect een verbod op het verhuren van woonschepen in te voeren. Wij zijn het er (uiteraard) niet mee eens dat schepen niet meer verhuurd mogen worden.

Dit voorgestelde verhuurverbod staat overigens los van het verbieden van kamerverhuurschepen (een schip met drie of meer wooneenheden), waar in de APV ook sprake van is. Het kamerverhuurverbod geldt ook voor panden aan de wal, daar hebben we geen moeite mee.

 

De concept-APV wordt eerst besproken tijdens het Politiek Forum in de raadszaal van 16 november 2015 om 19 uur. De volgende dag stemt de gemeenteraad al over het voorstel.

 

Het volledige voorstel is hier te lezen: http://leeuwarden.notubiz.nl/document/2628193/1

 

Onderstaande mail hebben we daarom inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd:

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Leeuwarden,

 

Op 16 november 2015 wordt tijdens het Politiek forum een aantal wijzigingen op de APV behandeld die betrekking hebben op waterbewoners. Wij vragen uw speciale aandacht voor het voorgestelde artikel 5.31.2 punt 2.

 

In de concept-APV staat dat de gemeente de ligplaatsvergunning mag intrekken indien het woonschip langer dan zes maanden niet in gebruik is geweest als hoofdverblijf van de vergunninghouder. Dit is een NIEUW criterium. Volgens de huidige regels is verhuur namelijk WEL toegestaan.

 

Voor walbewoners bestaan in deze helemaal geen regels. Een huiseigenaar mag gerust zijn/haar huis verhuren aan een ander en wordt niet gedwongen tot verkoop. Het zou dus discriminatie zijn als waterbewoners niet meer zouden mogen verhuren.

 

Het (als geheel) verhuren van een schip kan, net als het verhuren van een woning, financiële noodzaak zijn. De eigenaar kan bijvoorbeeld door omstandigheden (zoals ziekte) genoodzaakt zijn om zelf aan wal te gaan wonen en zou dan tegen dubbele lasten aanlopen als het niet is toegestaan om het schip te verhuren. En hij/zij zou binnen 6 maanden dan ook nog eens gedwongen zijn/haar schip moeten verkopen.

 

Wij pleiten als Vereniging van Schippers te Leeuwarden (VSL) voor gelijke voorwaarden voor wal- en waterbewoners. Wij zien de concept-APV dus graag aangepast, zodanig dat de vergunninghouder van een ligplaats zijn schip mag blijven verhuren aan iemand die het schip dan als zijn/haar hoofdverblijf heeft. Het voorgestelde punt 2 moet ons inziens dus worden geschrapt.

 

De gemeente heeft eerder aangegeven dat een van de belangrijkste reden voor deze APV-wijziging was, dat ze ongerust is over het onderhoud van de schepen waarop een huurder woont i.p.v de eigenaar. Wij begrijpen deze ongerustheid wel, maar wij vinden dat niet terecht als grond voor voorgesteld punt 2.

De staat van onderhoud is namelijk ook al elders onderwerp van de APV. De ligplaatsvergunninghouder blijft immers, net als een huiseigenaar, verantwoordelijk voor de staat van onderhoud. Bij een welstandsexces kan dat al leiden tot intrekking van de ligplaatsvergunning (zie artikel 5.31.2 punt 5).

 

Een APV heeft tot doel dat de gemeente netjes en leefbaar blijft voor iedereen. We zien als VSL niet in waarom een huurder van een schip hier een slechtere invloed op zou hebben dan een eigenaar.

 

Mocht u een nadere toelichting van ons wensen, dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de VSL

Klaus Spithost (voorzitter)

 

 

  1. Betaling contributie

Voor degenen die niet automatisch de contributie door ons laat innen: maak s.v.p. nog dit jaar € 10 over op rekening nr. NL41RABO 0162 2654 76 t.n.v. VSL onder vermelding van de naam van het schip en de ligplaats. Alvast bedankt.

 

Comments are closed.