Uitnodiging ALV

VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2021

DATUM: woensdag 17 november  2021
TIJD: 20.00 uur
PLAATS: Odd Fellow gebouw
Emmakade ZZ nr.  48

Extra info.
1. Deze uitnodiging wordt verstuurd via e-mail (leden) en tevens “schip-aan-schip” verspreid om ook niet-leden (nieuwkomers) de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen. Aanmelden als lid kan aan de deur.
2. In verband met de (wellicht nog steeds geldende) Corona maatregelen, wordt een Corona toegangspas (QR-code op telefoon of hard copy) gevraagd.
3. Voor koffie, frisdrank, bier, wijn en  hapjes wordt gezorgd.
4. De ALV van maart 2020 is op het laatste moment vanwege Corona afgelast. Formeel is de vorige ALV dus die van 15-3-2019.
Agenda (plus toelichtingen)

20.05 uur
1. Opening van de vergadering door de voorzitter
Rondgang van presentielijst
Deze ALV had gehouden moeten worden in het voorjaar van 2021, maar is door Corona steeds uitgesteld.

2. Notulen van de ALV van 15-3-2019 (=oud nieuws)
Worden nogmaals op de website gepubliceerd.  Een beperkt aantal exemplaren zal hard copy tijdens de vergadering beschikbaar zijn.

3. Sociaal verslag  over 2019 -2020 (=oud nieuws)
Dit verslag wordt  nogmaals op de website gepubliceerd.  Een beperkt aantal exemplaren zal hard copy tijdens de vergadering beschikbaar zijn.

4. Agenda  van de vervallen ALV in maart 2020.
Hierin stonden een aantal beleidsvoornemens (benoeming van bestuursleden, etc.). Zie de website. Het bestuur is er (noodgedwongen) van uit gegaan, dat niet betwiste beleidsvoornemens (zoals bestuursbenoemingen etc.) konden worden uitgevoerd.
Andere punten die toen behandeld zouden worden, komen nu aan de orde. Zie sociaal verslag: 2020 -2021.
5. Sociaal verslag 2020 -2021
Hierin de diverse zaken besproken waarmee het bestuur zich in deze anderhalf jaar heeft beziggehouden. Dit betreft:  o.a. de wachtlijst problematiek, de Welstandsnota, Hus & Hiem, nieuwe schepen in Leeuwarden, duurzaamheid / zonnepanelen, etc.
Deze punten zullen door de voorzitter 1 voor 1 aan de orde worden gesteld.

6. Financieel verslag 2019.
Is opgesteld (zie de VSL-website). Had besproken moeten worden tijdens de vervallen ALV van maart 2020. Omdat Corona in voorjaar 2020 bijeenkomsten van bijv. de kascommissie onmogelijk maakte, maar het bestuur van mening was dat dit door de penningmeester opgestelde verslag toch wel gecontroleerd moest worden, heeft de secretaris dit gedaan (=noodprocedure). De secretaris verklaart dat de door de penningmeester gepresenteerde cijfers een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de VSL eind 2019.
Het bestuur vraagt  de vergadering met het oordeel van de secretaris in te stemmen.

7. Financieel verslag 2020
Wordt via e-mail minimaal 1 week voor de vergadering verstuurd

8. Verklaring kascommissie m.b.t. het financieel verslag over 2020

9. Contributie 2021.
Het bestuur zou in maart 2020 hebben voorgesteld de contributie onveranderd (€10,–)
te laten.  Vandaag doet het bestuur hetzelfde voorstel (voor 2021 en 2022).
* Voor degenen die de VSL een machtiging hebben gegeven om de contributie (€ 10,–) automatisch van hun bankrekening af te schrijven zal de contributie voor 2021 eind november 2021 van uw rekening worden afgeschreven.
* De contributie zelf overmaken, kan uiteraard ook.
Ons rekeningnummer is NL41RABO0162265476 t.n.v. V.S.L. te Leeuwarden.
Graag wel onder vermelding van de ligplaats en de naam van het schip/de ark.
* Contant de contributie betalen is ook mogelijk. Hiertoe is gelegenheid voorafgaand aan of na afloop van de ALV.

10. Samenstelling bestuur;
Bestuursleden worden benoemd voor 2 jaar. Bestuursfuncties worden door gekozen bestuursleden onderling verdeeld.
Na de ALV van 15 maart 2019 bestond het bestuur uit:

  • Herre Haarsma (voorzitter)Herkozen in 2018; aftredend in 2020
  • Emile StoelingaHerkozen in 2018; aftredend in 2020

Omdat de ALV in 2020 is vervallen, gaan we er van uit dat deze leden dan nu (in 2021) aftredend zijn. Beiden zijn herkiesbaar.

  • Wouter Onrust(penningmeester) Aftredend in 2021. Herkiesbaar
  • Lidewij Dijkstra

Voorgedragen in 2020; dient nu formeel benoemd te worden; aftredend in 2023

  • Anton Wachter(secretaris)Aftredend in 2021; niet herkiesbaar.
  • Klaas HiemstraBenoemd in 2019, tussentijds afgetreden
  • Sietske Meeter-Boonstra Benoemd in 2019, tussentijds afgetreden

Als de aftredende bestuursleden (3x) die zich herkiesbaar hebben gesteld, worden herbenoemd en de benoeming van Lidewij wordt bekrachtigd, zijn er dus na deze ALV nog 4 bestuursleden in functie.
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 5 personen. Maximaal 8. Er zal dus minimaal 1 bestuurslid extra  moeten worden benoemd. Kandidaten kunnen zich voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris of  de voorzitter.

11. Installatie (nieuwe) bestuursleden.

12. Rondvraag / Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er een hopelijk gezellige borrel (met wat hapjes) aangeboden door de VSL.

Comments are closed.