VSL Nieuws 14

 1. Aanpassingen aan de Noorderbrug.

De VSL heeft in het verleden bij de gemeente aangedrongen op het aanbrengen van een geleiderail onder de Noorderbrug naar aanleiding van meerdere recente ongelukken waarbij schepen met hun tuigage aan de openstaande brug bleven hangen.

Met enige vertraging zijn deze aanpassingen aan zowel de Noorderbrug, als de Vrouwenpoortsbrug uitgevoerd op 19 en 20 september 2016. Hulde.

 

 1. Boarnsterhiem / arken.

Door de uitbreiding van het grondgebied van de gemeente Leeuwarden (o.a. inlijving Boarnsterhiem) is ook het aantal “waterwoners” in de gemeente uitgebreid. Het betreft vooral arken. Bewoners van deze arken kunnen lid worden van de VSL (er zijn overlappende belangen).

Er is een verkennende brief naar de betrokken waterwoners verstuurd.

 

 1. Verbod op verhuur van woonschepen met ligplaatsvergunning.

De VSL heeft zich bij de totstandkoming van de huidige regeling mbt. woonschepen verzet tegen het verbod op individuele verhuur van het schip door de eigenaar / ligplaatshouder. De gemeente heeft toegezegd ruimhartig dispensatie te verlenen in individuele gevallen. We zijn het wel eens met de gemeente dat drijvende kamerverhuurbedrijven in de grachten niet wenselijk zijn. De gemeente heeft overigens in een brief aan een betrokken waterwoner aangegeven dat dit verbod op verhuur alleen geldt voor waterwoners met een ligplaatsvergunning afgegeven na 1 januari 2016.

 

 1. Brugbediening gedurende de afgelopen zomermaanden

Ging bijna allemaal goed; op één incidentje bij de 2e kanaalbrug na. VSL heeft daarover een e-mail naar de gemeente gestuurd. Maar de service van (communicatie met) de Zwettebrug verloopt niet echt klantvriendelijk. Ze geven soms foutieve info over hoe brugopeningen aan te vragen. Ook dat is aan de gemeente gemeld. Cursusje?

 

 1. Precario belasting.

Op persoonlijke titel heeft VSL-bestuurslid Wouter Onrust principieel bezwaar gemaakt tegen de aanslag precariobelasting van 2014 door de Gemeente Leeuwarden. Ter verduidelijking: “precario” verving het oude “havengeld”. De gemeente wees het bezwaar af. En bij zowel de rechtbank, als het gerechtshof kreeg de gemeente gelijk. Tegen de uitspraak van het hof is nu cassatie aangetekend. De kwestie ligt dus nu op het bord van de Hoge Raad der Nederlanden.  Onze Wouter is vasthoudend.

“Havengeld of precariobelasting? Of je door de hond of door de kat gebeten wordt, maakt doorgaans weinig verschil”. Hangt natuurlijk wel van het type hond af.

Maar, mocht de Hoge Raad de gemeente in het ongelijk stellen, dan krijgen alle waterwoners (en bewoners van woonwagens) in Leeuwarden de precariobelasting van 2014 terug. Dat heeft de gemeente namelijk expliciet toegezegd.

 

 1. Beweegbaar maken van Prins Hendrik brug.

Op dinsdag 5 oktober j.l. werden de uitkomsten bekend gemaakt van de onderzoeken naar de kosten van het beweegbaar maken van de PH-brug en de verdere kosten voor het begaanbaar maken van de oostelijke vaarweg (aanpassingen 1ste Kanaalsbrug, Wirdumerpoortsbrug, baggeren, etc.).

Totaal € 8,8 miljoen.

Geen extra info werd verstrekt over de verkeerstechnische gevolgen van het openstellen van deze route. Die zijn significant; voor elk schip (of groepje schepen) dat deze route gaat volgen, moeten niet minder dan 6 verkeersbruggen en 1 spoorbrug worden gedraaid.

 

 

Artist impressie van de beweegbare PH-brug.

 

 1. Slepen.

Het verslepen deze zomer van een ark (door het Nieuwe Kanaal) met twee dikke professionele sleepboten viel op. Het leek een “overkill”. De gemeente Leeuwarden bleek de veroorzaker van deze dure operatie te zijn. Zij dreigde namelijk de bruggen gesloten te houden als er niet met twee sleepboten gesleept zou worden. Voor de VSL reden eens in de regelgeving te duiken.

De ark lag (ligt) in de Oostersingel en moest naar de werf Welgelegen. Het eerste stuk van de reis (t/m de 2e Kanaalsbrug) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; de rest onder de Provincie Fryslân. Navraag leerde dat er alleen ontheffing nodig is als het samenstel (de sleep + de sleepboten) langer is dan op de bewuste waterweg is toegestaan. Volgens ons is dat voor provinciale wateren: 110 meter en voor die van de gemeente: 50 meter. Een samenstel van ark en sleepboot kan volgens ons best onder de 50 meter blijven. Als er  een vergunning / ontheffing nodig is, moet het transport worden uitgevoerd door schepen die hiervoor zijn ingericht en een geldig CvO hebben. Maar als geen ontheffing nodig is (en de verzekering geen bezwaar heeft), dan mag de gemeente volgens ons de doorgang van zo’n transport niet weigeren / belemmeren.

We zoeken het nog verder uit. Dit is wel van belang; zie ook de paragraaf (9) over woonschepen zonder CvO, die niet na 2018 meer zelfstandig mogen varen.

 

 1. AIS

Deze zomer  is al selectief gecontroleerd op het aan boord hebben van een werkende AIS. Gecontroleerd en geverbaliseerd. Soms geeft de geïnstalleerde AIS problemen door verouderde firmware (soort permanente software die in zo’n AIS zit). Hierdoor “vergeet” die soms gegevens te bewaren en zendt dan ook verkeerde gegevens uit. De leverancier van meeste AIS-en is Shiptron uit Enkhuizen. Een alternatieve leverancier is Alewijnse.  Shiptron biedt een gratis update. Je moet er alleen wel “even” voor naar Enkhuizen of je AIS opsturen naar hen en twee keer verzendkosten betalen.

 1. Certificaat van onderzoek (CvO).

Per 31-12-2018 (dat is nog maar ruim twee jaar!!) moeten alle varende schepen van 20 meter of langer een CvO hebben / gekeurd zijn. Na die datum mag je zonder CvO niet meer varen met een CvO-plichtig schip. Bij de keuring voor het CvO dient ook een inbouwcertificaat van de AIS getoond te worden.

 

Als je deze datum laat passeren, houd je dus een niet-varend woonschip over.

Uiteraard kan ook daarna nog steeds een CvO aangevraagd worden, maar dan moet het schip aan de regels van een nieuwbouwschip voldoen. Die zijn strenger dan die nu gesteld worden aan CvO-plichtige historische schepen en leidt dus tot hogere kosten.

 

De overgrote meerderheid van de woonschepen in Leeuwarden komt zelden van zijn plaats. Wellicht eens per 5 jaar naar de werf voor periodiek onderhoud. Ik noem hen “de tevreden stilliggers.”

Maar zelfs voor hen wordt de invoering van deze CvO-regels een dure grap.

Ook als je de kosten voor een CvO niet wilt maken (geen AIS installeren, die je nooit zal gebruiken en geen onder CvO verplichte structurele aanpassingen), dan moet je accepteren dat je schip minder waard wordt als niet-varend woonschip. En extra (zie boven) als je naar de werf wilt, moet je wellicht een professionele sleepboot huren. De keuze: Ja: CvO of nee: CvO is lastig. Het lijkt op het manoeuvreren tussen Scylla en Charyptis.

Meer info is te vinden op: www.lvbhb.nl/nieuws/bestuursnieuws/cvo-perikelen

 

 

 1. Welstandsadviezen van Hûs & Hiem gedurende afgelopen voorjaar / zomer.
 2. a) “Dei Gloria”, preadvies; witte tjalk. Akkoord.
 3. b) “Orion”. Lag aan de Oostergrachtswal. Wil naar Emmakade.
 4. c) “Oeral Thus”. Eigenaar overleden. Koper vraagt preadvies. Schip vertrokken.
 5. d) “Vrouwe Jacoba”. Komt naar Museumhaven. Akkoord.
 6. e) “Watergeus”. Interne verhuizing van Museumhaven naar Emmakade NZ 185. Akkoord.
 7. f) “Ebenhaezer”. Vader overleden. Zoon mag op Emmakade blijven liggen. Goede zaak.
 8. g) “Adorra”. Nu gevraagd: Oostergrachtswal of Oosterkade (voor aanvraag hypotheek). Later wellicht doorschuiven naar Museumhaven.
 9. h) “Witte Wiefke”. Komt recent uit de chartervaart. Nog niet aangekocht! Preadvies. Ligplaats nodig voor hypotheek aanvraag. Krijgt (vrl.) ligplaats Oostergrachtswal aangeboden.
 10. i) “Maria Petronella”. Lag vroeger aan de Emmakade. Verwaarloosd. Na handhavingsronde vertrokken. Nu door nieuwe eigenaar weer opgeknapt. Preadvies gevraagd.

 

 1. Beroepszaken.
 2. a) “Faldern”.

Voor dit schip, liggend aan de Snekertrekweg, is jaren geleden, op basis van tekeningen een positief preadvies afgegeven door de havenmeester. Maar bij de definitieve aanvraag voor een ligplaatsvergunning werd deze geweigerd omdat volgens Hûs & Hiem het eindresultaat te veel afweek van de tekeningen die gepresenteerd waren bij de eerdere aanvraag. De eigenaar is nu in beroep gegaan bij de rechtbank. Hij erkent de afwijkingen, maar vindt dat het eindresultaat (het schip) nu op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Loopt nog.

 

 1. b) “Boppeslach”.

 Eind 2014 heeft de familie Sappé een verzoek ingediend om met het schip “Boppeslach” opgenomen te worden op de externe wachtlijst. De gemeente vroeg dus een zgn. welstandsadvies aan bij Hûs & Hiem. Dit college gaf een negatief advies. Volgens hen voldeed het schip niet aan de criteria zoals opgenomen in de gemeentelijke regeling. Het ging volgens Hûs & Hiem bij deze replica van een luxe motor specifiek over: de ramen in de stuurhut volgen niet de zeeg van het schip, de gangboorden lopen niet helemaal door tot op het achterschip en de opbouw is te dominant.

De familie Sappé ging in bezwaar. Een afvaardiging van het VSL-bestuur was bij de behandeling van dat bezwaar bij de bezwaarschriftencommissie aanwezig. Tot onze verrassing werd de VSL daarna schriftelijk gevraagd een advies / een commentaar uit te brengen over het welstandsadvies van Hûs & Hiem. Ons advies (redelijk negatief over de argumentatie van  Hûs & Hiem) is intussen uitgebracht. Afwachten.

 

 1. Welstandsbeleid.

De VSL is een belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van Leeuwarder waterwoners.

Voor de museumhaven is een historisch verantwoord uiterlijk uiteraard een heel goed criterium. Maar het toegangsbeleid voor de rest van Leeuwarden moet o.i. zijn gebaseerd op het vermijden van uitwassen / rare pieremegoggels, etc.  Niet alle verbouwde ex-bedrijfsvaartuigen zijn historisch verantwoord. Woonschepen (net als gebouwen) moeten passen in het straatbeeld, moeten goed onderhouden worden, etc. etc. Daar moet ons inziens op beoordeeld worden.

Als VSL zullen we bij de gemeente voorstellen indienen om te komen tot een andere invulling van het tot stand komen van het welstandsadvies.

 

13 Contributie

Deze nieuwsbrief blijkt na controle ook te worden verstuurd aan een flink aantal schippers die geen contributie blijken te betalen. Binnenkort krijgt iedereen om wie het gaat daarom een vriendelijk verzoek om alsnog de contributie te betalen. Dit kan per bank (NL 41 RABO 0162 2654 76 tnv VSL, graag dan wel de ligplaats en het schip erbij vermelden), automatisch per bank, maar ook contant, bijvoorbeeld bij de komende herfstborrel (zie hieronder). Formulieren om automatisch te betalen, zijn dan ook aanwezig.

 

 1. Najaar bijeenkomst VSL

Zoals elk jaar organiseert de VSL een gezellige bijeenkomst om de overgang van zomer / herfst (“goh, wat was het warm in de boot”) naar winter (“gezellig heh, zo’n pelletkachel”) te markeren.

Plaats: de Stanfries.

Datum: zaterdag 19 november 2016. Tijd: 17.00 – 19.00.

Hapje / sapje:  gratis.

 

 

 

Comments are closed.