VSL Nieuws 15

VSL-nieuwsbrief nr. 15;  december 2016 / januari 2017.

  1. Algemeen / Nieuwjaarswens.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze Nieuwsbrief eind december zou verschijnen. Door een aantal omstandigheden is dat niet gelukt. Maar we zijn nog wel op tijd om u, waterwoners / leden van de VSL een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2017 toe te wensen.

 

  1. Nieuwjaarsborrel 2017.

Op 15 januari vindt het evenement “Bibbers” plaats op de “Stanfries”. Op die datum hadden we onze Nieuwjaarsborrel willen houden. We zoeken nu een andere datum eind januari ’17 en anders zien we elkaar weer bij de voorjaarsbijeenkomst, de ALV, ergens in april.

  1. Herfstborrel; 19 november 2016.

De voorzitter begon zich rond 16.15 uur al hardop af te vragen waar iedereen bleef. Maar hij had zich één uur in de aanvangstijd vergist. De (uiteindelijke) opkomst van ruim 20 mensen was wat aan de magere kant, maar de sfeer was goed.

Het belangrijkste nieuws kwam dit keer van Paul Reijgersberg (van de “Faldern” aan de Sneekertrekweg), die de dag daarvoor een zitting bij de rechtbank had gehad. Zijn schip kreeg een negatief advies van Hûs & Hiem (H&H), zodat Paul volgens de gemeente geen ligplaatsvergunning kon krijgen en zou moeten vertrekken. De rechter stelde tijdens de zitting vast dat beide partijen ‘steken hebben laten vallen’. De rechter heeft partijen daarom twee maanden bedenktijd gegeven om alsnog tot een oplossing te komen.  Wordt vervolgd (zie alinea 7 van deze Nieuwsbrief).

Er werd ook zeer levendig gesproken over pellet kachels! Er schijnen zes schepen op de Emmakade die deze kachels met subsidieregeling voor een koopje hebben aangeschaft (zie ook alinea 8 van deze Nieuwsbrief).

Na de borrel was er voldoende hulp om op te ruimen en nog even samen de afwas te doen. Rond 19.30 uur was alles klaar en konden we weer vertrekken.

 

  1. Vergadering Landelijke Woonboten Organisatie; 26-11-2016 in Leeuwarden.

De LWO heeft moeilijke tijden doorgemaakt; de afsplitsing van de Stichting (SUWP) die het blad “Woonboot Magazine” uitgaf van de vereniging LWO,  bestuurswisselingen, weinig aandacht voor bijhouden adressenbestanden (het  adres van de VSL was sinds 5 jaar niet bijgewerkt), etc. etc. Maar de club is nu duidelijk weer op de goede weg. De vereniging LWO komt op landelijk niveau op voor de belangen van alle “waterwoners”. Er zijn in Nederland zo`n 11.000 woonboten bestaande uit arken, nooit (of zeer zelden) varende woonschepen en regelmatig varende woonschepen.

Tijdens de vergadering werd veel aandacht gegeven aan de nieuwe Woningwet en ’t Bouwbesluit en de implicaties die invoering daarvan zal hebben voor bestaande en nieuwe drijvende bouwwerken.  Zie ook paragraaf 10 van deze Nieuwsbrief.  Varende schepen worden niet aangemerkt als bouwwerk, arken wel.

Europese wetgeving op ’t gebied van veiligheid voor binnenvaartschepen komt er aan. Als VSL hebben we daar in onze  Nieuwsbrieven eerder aandacht aan gegeven. Elk zelfstandig varend schip van 20 meter of langer zal binnen afzienbare tijd een zgn. CVO moeten hebben. Voor zover deze schepen als historisch erfgoed te boek staan, wordt een groot deel van de belangenbehartiging gedaan door de FVEN en de LVBHB.

Maar er is een “tussengroep”, bestaande uit varende schepen, geen historisch erfgoed, die slechts zo nu en dan varen (bijv. naar de werf voor periodieke controle van het onderwaterschip). Deze groep dreigt tussen wal en schip te vallen. Ofwel men kiest toch voor ‘t CVO (incl. AIS) en dat kost vaak duizenden Euro’s, ofwel het schip mag alleen met sleepboten verplaatst worden en men krijgt wellicht problemen met de cascoverzekering. De LWO gaat extra aandacht aan deze “tussengroep” geven.  Tijdelijke / plaatselijke ontheffingen??

Verder was er aandacht voor hypotheken nu de ING heeft aangegeven geen nieuwe hypotheken te verstrekken. Alleen sommige RABO-banken zijn nog op dit gebied actief. Er wordt door de LWO aan nieuwe mogelijkheden (o.a. met niet-banken) gewerkt.

Al met al toch een interessante middag. Nu de contacten tussen de VSL en de LWO zijn hersteld, zullen we u via de VSL-Nieuwsbrief vaker op de hoogte houden van landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks lid worden van de LWO (€24,50). Zie hun website.

5) Gezonken Klipper.

Op 12 december is de  “Flierefluiter”, een voormalig charterschip, gezonken tegenover werf De Greuns. Het schip lag te koop. Het is inmiddels gelicht onder de wrakkenwet door de provincie en is naar de haven van Welgelegen gesleept waar het ligt tot diverse onderzoeken (?) zijn afgerond.  Eergisteren (4 jan.) werd een politiebericht verspreid waarin getuigen van het incident werd gevraagd zich te melden. Dit ivm “verdachte omstandigheden”.

6) Staandemast vaarroute door LWD (Nieuwe Kanaal).

Het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug om zo de mogelijkheid te creëren van een staandemastroute door de stad, is al meermalen aan de orde geweest in de gemeenteraad van Leeuwarden. We hebben hierover al een paar keer bericht in deze Nieuwsbrief. Vreemd genoeg kwamen bij die beraadslagingen de mogelijke verkeersproblemen op de wal nauwelijks aan de orde. Tussen de Princentuin en het Van Harinxmakanaal liggen niet minder dan 7 bruggen, sommige in drukke rijwegen. Als die bruggen in de zomer steeds open moeten voor meer dan 10.000 jachtjes, dan ontstaat er wellicht een verkeersinfarct.

Nu heeft ook de Provincie zich in deze kwestie gemengd. In de Leeuwarder Courant van 2/1 staat een groot artikel over een in opdracht van de provincie uitgevoerd onderzoek naar de effecten van zo’n staandemastroute. Samengevat: de provincie is tegen.

Maar ….. de FNP en D66 in de gemeenteraad zijn teleurgesteld en bestookten B&W met vragen als: “zien B&W een “drogreden” of “slecht argument” in de provinciale redenering?”

De bal ligt weer (of nog?) bij de gemeenteraad. Voorlopig is er geen geld voor. Na LWCH2018 zien we wel weer verder.

 

7) De gemeente LWD, Welstand, Hûs en Hiem.

a). Mevr. Weber.

Ons bereikte het bericht dat mevr. Greet Weber, de hoogste ambtenaar in LWD, die zich o.a. met zaken betreffende waterwoners bezighield, is teruggetreden. Als VSL-bestuur hebben we de laatste jaren een aantal pittige discussies met haar gevoerd. We waren het soms niet eens. Maar dat is te begrijpen; immers de VSL stelt zich op als een belangenbehartiger van haar leden. We wensen haar het beste.

 

b). De “Faldern”.

Rond de Kerst meldde Paul Reijgersberg ons dat hij een vergelijk met de gemeente had bereikt en dat hij, na toegezegde aanpassing van zijn schip, alsnog een ligplaatsvergunning zal krijgen. Proficiat. Als VSL-bestuur hebben we altijd geredeneerd en gecommuniceerd dat het enkele feit dat van eerdere tekeningen is afgeweken, op zich zelf, geen reden tot afkeuring door H&H kan zijn. Het schip moet gewoon op zijn merites worden beoordeeld.

 

c). De “Boppeslach”.

Deze zaak loopt nog steeds bij de bezwaarcommissie. De afkeuring door H&H was mede gebaseerd op een te dominante opbouw op ’t achterschip. Recent echter heeft H&H een ander schip een positieve aanbeveling gegeven, waarbij aangetekend werd, dat het niet volledig aan de criteria voldeed vanwege een te dominante opbouw op het achterschip. Tja …. Dat kan natuurlijk niet. Als dat bij het ene schip kan (en wij juichen dat toe), dan moet het ook gelden voor de “Boppeslach”. Wordt vervolgd.

 

d). VSL voorstel voor aanpassing welstand beleid gemeente Leeuwarden

Binnen het VSL-bestuur (bijgestaan door Frits Veldmeijer) wordt gewerkt aan een voorstel om het welstandsbeleid van de gemeente iets aan te passen. Dit betreft o.a. meer maritieme kennis bij H&H, etc. Op redelijk korte termijn zullen we onze voorstellen met u bespreken. Hoe en waar staat nog niet vast.

 

8) Pellet kachels.

Zoals al eerder (onder paragraaf 3) gemeld waren “pellet kachels” een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de herfstborrel van de VSL.

Pellets zijn samengeperste houtsnippertjes. Lijkt wel wat op konijnenvoer. De overheid ontmoedigt het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen, aardgas, diesel, etc. en subsidieert het gebruik van deze pellets. Het verbranden van deze pellets (koolstof) levert uiteraard wel CO2 op, maar omdat de koolstof recent door de bomen uit de lucht is gehaald (circulair) wordt dit toch als “groene” energie  gezien.

Er zijn grofweg 2 typen pellet kachels, interessant voor inbouw in woonschepen.

De kleintjes. Gewoon een losstaand kacheltje van zo’n 80 kg. Globale maten in cm: vloer: 50 x 45. Hoogte: 90.

Deze kacheltjes kosten tussen de € 1.000 en € 1.500. Installatie kan door een doe-het-zelver worden gedaan. Bijkomende kosten: een schoorsteentje, etc. zeg € 200,– Subsidie: € 500,–

De grote kachels (= cv-ketel). Hiermee vervang je een bestaande cv-installatie. Naast verwarming levert dit systeem ook warm water. De kosten van dit soort installaties bedragen al vlug €2.500. Hierop wordt bijna 100% subsidie gegeven.  Maar het installeren van een dergelijke installatie kost ook een paar centen (zo’n €2000 +). Veel extra spullen zijn nodig (expansie vat, etc.). Neemt veel ruimte in. De oude installatie moet doorgaans verwijderd worden.

Op websites zoals: http://www.pelletkachelverkoop.nl en andere vind je veel info.

 

9) Tweede Kamer unaniem voor wet wijziging voorschriften woonboten

Eind december heeft de 2e Kamer unaniem voor de wet verduidelijking voorschriften woonboten gestemd. Vooral de LVBHB heeft zich (lobby!) voor deze aanpassing sterk gemaakt. Met deze wet zullen bestaande woonboten op grond van overgangsrecht een omgevings-vergunning krijgen, maar niet hoeven te voldoen aan het bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden bepalingen opgenomen waar varende woonschepen niet aan hoeven te voldoen.

Alle implicaties van dit besluit moeten nog duidelijk worden. Vraag: is een varend woonschip een schip met CvO of kan je ook op een andere manier aan dat criterium voldoen?

 

10) Grapje?

Bovenstaande wetswijziging kan gezien worden als de belangrijkste verandering voor de wettelijke status van woonboten sinds 1999 toen ligplaatsen in de Huisvestingswet werden opgenomen en de overblijvende wetsartikelen 1 en 31 van de Wet op de woonwagens en woonschepen uit 1918 werden geschrapt. Andere artikelen uit die wet waren al in 1991 geschrapt vanwege het discriminerende karakter.

Zie hieronder een annonce uit de Leeuwarder Courant (uit de oude doos) waarin waterwoners worden gelijkgesteld met woonwagenbewoners en ander ongeregeld tuig. Er is in de jaren toch wel wat veranderd.

Comments are closed.