VSL Nieuws 22

Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief, December 2017.
Onderwerpen:

  1. Beste wensen; prettige feestdagen en een gelukkig 2018.
  2. Verslag Herfstbijeenkomst
  3. Verslag informatie bijeenkomst over CvO in samenwerking met de LVBHB
  4. Verslag Hus & Hiem vergaderingen
  5. Verontdieping Nieuwe Kanaal
  6. Overleg met de gemeente Leeuwarden
  7. Speerpunten van beleid in 2018

1. Seasons greetings.
Het bestuur van de VSL wenst u allen uiteraard heel goede Kerstdagen. Een niet gering aantal schippers heeft hun schepen versierd met allerlei soorten feestverlichting. Heel feestelijk. Mijn medeschippers op de Emmakade ZZ 182 en 186 (Klaas en Auke) en ikzelf krijgen complimenten van de buren op de vaste wal. Erg positief.
Nieuwjaar is nog anderhalve week te gaan. Beetje voorzichtig met vuurwerk. Maar nu al wensen wij alle waterwoners een voorspoedig 2018;  “folle lok en seine”.
Elkaar, als waterwoners,  persoonlijk een goed 2018 toewensen, kan in de 3e week van januari. Dan organiseert de  VSL de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst aan boord van de Stanfries. Helaas weten we nog niet precies wanneer het schip terug komt van de werf. Een extra uitnodiging volgt.
Dus …. Overgebleven oliebollen en volle flessen champagne goed bewaren (in de vriezer en/of op een donker plekje).

2. Verslag Herfstbijeenkomst
Op donderdag 2 november werd deze bijeenkomst georganiseerd zoals gebruikelijk op de Stanfries. De opkomst (zo’n 20 personen) viel wat tegen. Misschien was de donderdagavond (koopavond) niet zo’n goede keuze. Het was overigens best gezellig. We konden een nieuw lid (mevr. Brameyer) verwelkomen. Zoals altijd waren de drankjes en hapjes gratis.

3. Verslag informatie bijeenkomst over CvO in samenwerking met de LVBHB.
Bijna ging het mis. Met de penningmeester van de LVBHB hadden we afgesproken dat er wel voor 30 personen plaats was in de Stanfries. Het werden er 40. Passen en meten dus. Rob Klaassen gaf een inhoudelijk correcte, maar toch wat saaie lezing over diverse aspecten van het CvO.  Naast Rob was ook een vertegenwoordiger van BSC (een concurrerend keuringsbureau) aanwezig. De interactie was interessant. Soms wordt er “pietluttig” gekeurd; soms ligt de nadruk op “geen klaarblijkelijk gevaar”. De totale keuringskosten vallen bij BCS hoger uit. Vlakkeuring is bij EOC inbegrepen in de verzekering.
Al met al toch een geslaagde avond.

4. Verslag Hus & Hiem vergaderingen.
Op 12 dec. 2017 was er een opmerkelijke vergadering van Hus & Hiem. Het was een volle bak. Behalve de vaste H&H medewerkers (incl. de maritiem adviseur) was ook de havenmeester aanwezig. Hij had de 2 nieuw benoemde beleidsmedewerkers van de gemeente Leeuwarden meegenomen om hen te informeren over de werkwijze van H&H. Ook de VSL was met 2 man aanwezig. Tel de schippers er bij op; stoelen tekort.
Er werden 2 schepen besproken.
Ten eerste: De Friesland. Dit schip lag op de Emmakade ZZ. Is nu verkocht. De nieuwe eigenaren vroegen een welstandsadvies om in aanmerking te komen voor ligplaats in Leeuwarden. Goedgekeurd. De nieuwe eigenaren zijn intussen lid geworden van de VSL. Welkom. Waar het schip komt te liggen is nog niet bekend.
Ten tweede: de Glimmen.  Dit schip (ex-visserschip Oostzee) lag al jaren aan de Snekertrekweg.    H&H was van mening dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Zij kwamen tot een negatief advies, maar er moest wel een herstelplan worden ingediend. Volgens de VSL kan dat niet. Moet o.i. zijn: “goedgekeurd, mits ….” De schipper gaat in beroep.  De VSL ondersteunt hem hierbij.

5. Verontdieping Nieuwe Kanaal.
In het midden (de vaargeul) gaat het nog wel, maar een aantal schippers heeft melding gemaakt van problemen bij het keren in het Nieuwe Kanaal. Zowel de kop als de kont van het schip lopen vast in de blubber. De VSL heeft de meest recente dieptegegevens opgevraagd. Helaas die zijn bepaald niet recent. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk; de gemeente of de provincie?  De laatste beschouwt het Nieuwe Kanaal niet als een vaarweg, maar als een afwateringskanaal. U begrijpt: wordt vervolgd. Beide instanties zullen worden aangeschreven om duidelijk te krijgen wie er verantwoordelijk is.

6. Overleg met de gemeente Leeuwarden.
Op 15 december is er een regulier overleg geweest tussen een delegatie van het VSL bestuur en de nieuw benoemde beleidsmedewerkers van de gemeente verantwoordelijk voor “waterwonen”.
Gespreksonderwerpen: wachtlijsten, ligplaatsenbeleid, welstand, functioneren Hus & Hiem (incl. de nieuwe maritiem expert), reactietijd van de gemeente op aanvragen voor plaatsing wachtlijst en/of ligplaatsvergunning en/of pre-adviezen, diepte vaarwater, telefonische bereikbaarheid gemeente voor het aanvragen van brugopeningen, CvO verplicht?, etc.
Vanwege het samenvoegen van de gemeenten Leeuwarden, Grou en Stiens moeten allerlei gemeentelijke regelingen opnieuw door B&W en de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dat geeft mogelijkheden om tot aanpassingen te komen. De beide beleidsmedewerkers staan open voor de inbreng van de VSL betreffende mogelijke wijzigingen.
We hebben benadrukt dat wij als VSL nooit “akkoord” gaan met eventuele wijzigingen /met de hele beleidsnota. Het is en blijft een gemeentelijk stuk. Wel willen we meedenken vanuit onze positie als belangenbehartiger van de Leeuwarder schippers.
Zie ook volgende paragraaf.

7. Speerpunten van  VSL-beleid in 2018.
Wij hebben aangedrongen op een “lange termijn” politieke visie mbt het ligplaatsenbeleid in Leeuwarden. De situatie verandert snel; minder historisch verantwoorde schepen en een snelle toename van het aantal “museumhavens” in allerlei plaatsen. Ons inziens zullen er in de toekomst in Leeuwarden geen wachtlijsten meer zijn. Op dit moment zijn er al meer dan 10 lege plekken.
Zoals bekend kunnen alle schippers (m/v) met een persoonlijke ligplaatsvergunning met hun schip (of dat nu wel of niet voldoet aan de huidige welstandsnormen) rustig blijven liggen op hun huidige ligplaats. Maar als u een andere ligplaats wilt innemen, is er een nieuwe ligplaatsvergunning nodig en dus toetsing aan de welstandsregels. Ook bij verkoop moet het schip zijn ligplaats verlaten en door de nieuwe eigenaar aan een nieuw welstandsoordeel worden onderworpen. Indien dit positief is, komt het schip op de externe wachtlijst (ook al is hij de enige op die lijst) en krijgt hij (eventueel op termijn) een ligplaats aangeboden. Maar is het oordeel negatief, dan moet het schip Leeuwarden verlaten, ook al zijn er lege ligplaatsen.
Een snelle inventarisatie / beoordeling van de 60+ schepen aan de Emmakade geeft als resultaat dat zo’n 15 – 20 schepen niet aan de welstandseisen (indien strak gehanteerd) voldoen. Het betreft vaak kleine afwijkingen (bijv. metertje te lang). We hebben het dan wel over schepen, die soms al tientallen jaren in Leeuwarden liggen. Altijd keurig onderhouden. Nooit een probleem.
Maar niet alleen bij verkoop gelden deze regels, maar ook als de schipper(se) overlijdt (of naar een verzorgingshuis gaat) en zijn/haar niet gehuwde partner, of zoon of dochter op het schip wil blijven wonen. Overigens heeft de gemeente in de afgelopen periode wel blijk gegeven van enige coulance in voorkomende gevallen.
Maar we willen niet van coulance afhankelijk zijn.
Vergrijzing van de huidige ligplaatshouders, de zich wijzigende situatie en het huidige ligplaatsenbeleid gaan in de toekomst in enkele individuele gevallen voor schrijnende sociale problemen zorgen.
Een welstandsbeleid voor schepen die van buiten komen? Daar kunnen we mee leven. Geen gekke pieremegoggels toelaten. Maar wel een uitzonderingspositie voor schepen die al jaren in Leeuwarden liggen. We hebben deze problematiek bij de gemeente neergelegd. Wordt vervolgd.

Naast bovengeschetste problematiek zullen we ons uiteraard blijven bezighouden met alle andere zaken betreffende “waterwonen” in Leeuwarden.

Het VSL-bestuur.

Comments are closed.