VSL Nieuws 21

Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief 21.
Oktober 2017
1. Ligplaatsen.
In de laatste week van september is het bestuur van de VSL alle ligplaatsen van woonschepen in Leeuwarden langs gegaan om te zien of er mutaties t.o.v. het vroege voorjaar waren. En ja hoor, die waren er. We telden toch een 5-tal nieuwe schepen / gezichten. We zullen bij al die schepen een fraaie brief in de bus schuiven met informatie over de VSL en hen uitnodigen voor de eerst volgende bijeenkomst (Stanfries; 2 november) en hen vragen lid te worden van onze vereniging.

2. Contributies.
Het overgrote deel van de leden heeft de VSL gemachtigd de contributie (€10,–) automatisch af te schrijven. Onze dank daarvoor. Die afschrijving heeft al enige tijd geleden plaats gevonden. Scheelt ons een hoop werk. Leden die hebben aangegeven of cash, of per bank te willen betalen en dat nog niet gedaan hebben, zullen later deze maand een verzoek daartoe in hun brievenbus vinden.
3. De gemeente / ligplaatsenbeleid / wachtlijsten
Op 3 september heeft B&W besloten tot een aanpassing van het beleid mbt de wachtlijsten.
De 3 belangrijkste punten zijn:
a) de externe wachtlijst bestaande uit personen zonder een schip verdwijnt. Op de externe wachtlijst komen alleen personen met een schip dat een positieve beoordeling van Hus & Hiem heeft (en dus in ambtelijke terminologie: “uitzicht heeft op het uiteindelijk verlenen van een ligplaatsvergunning”).
b) Op de interne wachtlijst (voorbeeld: schippers die van de Oostergrachtswal willen verhuizen naar de Emmakade) komen eveneens alleen schepen die een positieve beoordeling van Hus & Hiem hebben. Verhuizing betekent dat een nieuwe ligplaatsvergunning moet worden verleend en het schip zal dan dus moeten voldoen aan de nieuwe welstandscriteria.
c) aan de Snekertrekweg en de Harlingertrekweg krijgen “zeeschepen” absolute voorrang.
De VSL betreurt het dat over deze beleidsregel geen vooroverleg met ons heeft plaatsgehad. In de regeling zitten namelijk een paar punten waar discussie over gevoerd zou kunnen worden.
Als VSL hebben we daarover een kritische brief naar de gemeente gestuurd en we verwachten nog dit jaar met de gemeente inhoudelijk van gedachten te wisselen over het nieuwe ligplaatsenbeleid (nu 2 jaar van kracht) en deze wachtlijst regeling.
4. Schilkampen.
De Raad van State heeft de bezwaren van de bewoners van “Schilkampen” tegen de doorgraving van de Tijnje naar het Kurkemeer ongegrond verklaard.
De werkzaamheden hebben intussen een aanvang genomen.
5. De Soulmate
Wij hadden al geconstateerd in onze rondgang langs alle ligplaatsen dat de “Soulmate”, (Harlingertrekweg) eind september niet meer op zijn plek lag.
Maar op 4 oktober was er ineens dat politiebericht: “woonschip uit Leeuwarden ontvreemd”. Iedereen in Friesland wordt gevraagd uit te kijken naar dit schip”. Reden van de verdwijning van de “Soulmate” is volgens de politie een echtelijk conflict. De rechter zou het schip aan één van de echtelieden hebben toegewezen. De ander is daarna met het schip vertrokken. Er is aangifte gedaan van verduistering.
Overigens lag de “Soulmate” de dag na het uitgaan van het politiebericht weer aan de kade. Probleem opgelost? Voor de politie misschien wel, maar voor betrokkenen?
Weer een week later, 10 oktober, was het schip weer vertrokken. Nu met de nieuwe eigenaar??
6. Bekladding schip Westersingel.
Op maandag 16 oktober bleek een woonschip aan de Westersingel beklad te zijn met zwarte verf. Reden is mogelijk een betalingsgeschil over hulp bij het opknappen.

7. Politie controle op Leeuwarder grachten en Nieuwe Kanaal
Op zondag 15 oktober werd er door politie (met een stevige speedboot, die ook langzaam varend aardige golven veroorzaakte) gepatrouilleerd op de wateren in en rond Leeuwarden. Het was dan ook prachtig weer.

8. CvO.
Het vergunningencircus en de keuringen mbt schepen langer dan 20 meter blijft het belangrijkste onderwerp van gesprek (afgezien natuurlijk van de biljartprestaties en het falen van het Nederlands elftal) tijdens verjaardagen of andere bijeenkomsten waarop meerdere schippers bijeen komen. Doen we het wel of doen we het niet?
Recentelijk kwamen er berichten binnen over problemen met keuringen voor het CvO. De ene keurmeester is de andere niet. Er zijn duidelijke verschillen. Menselijk ? Dat zou niet moeten.
De VSL is voornemens om, in samenwerking met de LVBHBV een extra voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Zal wel midden november worden. Uitnodiging volgt.
Tot die tijd graag: commentaren, vragen, ideeën, ervaringen, etc. etc. richting: Emile Stoelinga; uw VSL-vraagbaak over CvO-problematiek.

9. Herfstbijeenkomst VSL
Op donderdag 2 november a.s. organiseren we de Herfst bijeenkomst aan boord van de Stanfries, die weer op zijn vaste ligplaats aan de Willemskade nabij de bibliotheek, is teruggekeerd. Hoe ging dat met die kapotte motor ??.
Aanvang 19.30 uur. Koffie, thee, hapjes en sapjes, bier gratis.
Behalve de VSL-leden zullen we ook alle (bijna alle) niet-leden uitnodigen dmv een schip-aan-schip bezorgde brief.

Comments are closed.